Mobiliteitsmanagement

Rijkswaterstaat werkt gebiedsgericht samen met het bedrijfsleven en andere overheden aan opgaven op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Mobiliteitsmanagement is hierin een krachtig instrument.

informatiebord bij verkeershinder

Met dit instrument kunnen we verkeersknelpunten op de weg aanpakken door mensen te prikkelen om uit de auto te stappen en gebruik te gaan maken van andere modaliteiten zoals de fiets en het openbaar vervoer. Mobiliteitsmanagement gaat dus over de beïnvloeding van de vraag naar mobiliteit.

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en als landelijk en regionaal georiënteerde netwerkbeheerder kan Rijkswaterstaat hierin een waardevolle rol in vervullen. Op 6 november 2015 heeft het Bestuur van Rijkswaterstaat dan ook de ambitie uitgesproken door te willen groeien naar een volwaardig partner in de regio in mobiliteitsmanagement in 2020.

De urgentie daarvoor is vierledig:

  1. De bereikbaarheid en leefbaarheid van economische centra (steden en mainports zoals Schiphol en de Rotterdamse haven) komen in de nabije toekomst verder onder druk te staan door de verdergaande verstedelijking en schaarste van fysieke ruimte. Dit vraagt om goed beleid.
  2. Technologische ontwikkelingen beiden kansen voor nieuwe, slimme oplossingen (Smart Mobility).
  3. We willen burgers en bedrijven meer betrekken, waarbij andere belangen zoals duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid ook een rol spelen.
  4. Regio en gemeenten krijgen meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zodat onze rol ook verandert.

Mobiliteitsmanagement kunnen we zowel tijdelijk als structureel inzetten:

  1. Tijdelijk: knelpunten oplossen bij wegwerkzaamheden, evenementen en specials
  2. Structureel: permanent oplossen of verbeteren van structurele knelpunten op corridors en in stedelijke regio’s

De kennis die we opdoen bij het oplossen van mobiliteitsvraagstukken van tijdelijke aard, gebruiken we bij vraagstukken van meer structurele aard en vice versa.


Meer weten over Mobiliteitsmanagement?

Wilt u meer weten over Mobiliteitsmanagement? Of wilt u advies over een idee of project? Neem dan contact met ons op.