Factsheets energiedragers  wegvervoer

De factsheets energiedragers wegvervoer (rapportdatum 3 juli 2020) geven inzicht in de feitelijke uitstoot van CO2, fijnstof (PM10) en stikstofoxiden (NOx) van voertuigen in combinatie met verschillende energiedragers. De cijfers zijn zoveel mogelijk gebaseerd op emissiemetingen, uitgevoerd door TNO onder realistische praktijkomstandigheden. Ze wijken daarmee af van de formele typegoedkeuringscijfers die door de fabrikant worden opgegeven, omdat de uitstoot van emissies onder praktijkomstandigheden vaak hoger is.

Behalve emissies bevatten de factsheets ook informatie over de beschikbaarheid van de verschillende voertuigen op de Nederlandse markt, actieradius en laad- of vultijd. In 2021 wordt dit aangevuld met informatie over de betaalbaarheid, in de vorm van een inschatting van de totale kosten van het voertuigbezit voor de eindgebruiker.

Doel en opzet factsheets

De factsheets zijn opgesteld door TNO en CE Delft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De informatie is bedoeld voor inkopers bij decentrale overheden, die verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van voertuigen en de milieueffecten van het gebruik van deze voertuigen (plus de beschikbaarheid, betaalbaarheid en functionele specificaties) willen meewegen in hun beslissing. In totaal zijn er 18 factsheets opgesteld die per voertuig-energiedragercombinatie (Product-marktcombinatie) bovenstaande informatie bevatten. Deze –en de bron- en achtergrondinformatie- zijn te vinden op: https://www.pianoo.nl/nl/document/18246/factsheets-energiedragers-wegvervoer.

Vergelijking energiedragers

Om de kenmerken van voertuigen op verschillende energiedragers met elkaar te kunnen vergelijken zijn er overzichtsdocumenten gemaakt voor de vier marktsegmenten personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens en OV- bussen.

Voor ieder marktsegment is een infographic gemaakt die in de onderstaande rubrieken als PDF-document zijn te vinden. Wil men dieper in de materie duiken, dan bevat bovenstaande PIANOo-website meer detail en de verantwoording.