Routeradar 2019

De Routeradar 20191 is een serie rapporten, die feitelijke informatie bevatten over de ontwikkeling van duurzame energiedragers in de mobiliteit. De rapporten zijn bedoeld als monitoring van de Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit. De Routeradar wordt jaarlijks opgesteld door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). TNO levert de data.

Straatbeeldmonitor en Innovatiemonitor

De Routeradar bestaat uit een Straatbeeldmonitor en een Innovatiemonitor. De Straatbeeldmonitor bevat cijfers over het gebruik van de verschillende duurzame en conventionele brandstoffen, het aantal voertuigen dat daarop rijdt, de aanwezige laad- en tankinfrastructuur en de resulterende emissies. Daarnaast wordt voor een groot aantal producten de marktfase vastgesteld. Die informatie is belangrijk om de juiste beleidskeuzes te maken. De Straatbeeldmonitor omvat de vervoersmodaliteiten wegtransport, binnenvaart, zeevaart, luchtvaart, spoor en mobiele werktuigen.

De Innovatiemonitor bestaat uit twee delen. Het eerste deel schetst de stand van de technologische ontwikkelingen van de verschillende brandstofsporen. Het tweede deel geeft informatie over de marktontwikkelingen binnen binnenvaart en mobiele werktuigen. De focus ligt op de potentie tot opschaling. De marktontwikkeling wordt in kaart gebracht aan de hand van de volgende sleutelfactoren:

  1. beschikbaarheid van merken en modellen in Nederland
  2. betaalbaarheid van het gebruik
  3. betrouwbaarheid in het gebruik
  4. gebruikersspecificaties, zoals actieradius, tank-/laadtijd, bagageruimte enzovoorts

Daarbij wordt telkens de vergelijking gemaakt met een referentievoertuig op diesel en/of benzine.

Definitie duurzame energiedragers in transport
In de huidige beleidspraktijk heeft dit begrip betrekking op de transitie van conventionele fossiele energiedragers (diesel, benzine, LPG) naar hernieuwbare nieuwe energiedragers als elektriciteit, waterstof, hernieuwbaar gas (bio-LPG, bio-CNG, bio-LNG) en biobrandstoffen. In principe vallen hier nog veel meer duurzame energiedrager opties onder, maar die worden in de Routeradar 2019 niet gemonitord. Reden is dat deze producten nog in de vroege productfase-ontwikkeling zitten, waardoor zij nog niet voor grootschalige marktinzet in aanmerking komen.
Verwante termen (met andere definities) die in dit verband vaak gebruikt worden zijn: ‘alternatieve’, ‘duurzame’ of ‘innovatieve’ brandstoffen. Voor alle duurzame energiedragers geldt overigens dat ook deze vaak niet hernieuwbaar geproduceerd worden. Het streven is daarom om dit vanaf volgende jaar te gaan monitoren. Dit zal gebeuren door zowel de realisaties als de streefwaarden (ambities/doelstellingen) van de hernieuwbaarheid van de verschillende energiedragers in beeld te brengen en te laten zien welke voortgang hier jaarlijks gemaakt wordt.

Doelgroepen en rapportages

De Routeradar is enerzijds bedoeld voor beleidsmedewerkers die zich bezighouden met duurzaam mobiliteitsbeleid of daarin geïnteresseerd zijn. Anderzijds is de Routeradar relevant voor leden van de brandstofplatforms, deelnemers aan Green Deals en convenanten en andere stakeholders op het gebied van duurzame mobiliteit.

De Routeradar levert input aan de monitoring van het Klimaatakkoord en aan de monitoring van de EU-richtlijn AFID (Alternative Fuels Infrastructure Directive).

1Routeradar 2019 is zo goed mogelijk toegankelijk voor mensen met een functionele beperking. Hiervoor is onder meer de RWS-handleiding voor digitoegankelijkheid gebruikt.