Visie

Op 5 oktober j.l. heeft Staatssecretaris Van Veldhoven de Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit naar de Tweede Kamer gestuurd, als bijlage bij de kamerbrief Voortgang Duurzame Mobiliteit. Deze visie vervangt de versie die begin juli is uitgekomen, toen nog met de status van ambtelijk werkdocument. De definitieve versie is op een aantal punten geactualiseerd; de lijn is ongewijzigd gebleven.

De visie is een uitwerking van het hoofdstuk over duurzame energiedragers in mobiliteit van het Klimaatakkoord. Doel is om het IenW-beleid en de inzet van de stakeholders richting te geven. De hoofdboodschap is: we werken toe naar zero emissie mobiliteit. Alle vervoersmodaliteiten moeten verduurzamen. Niet alle vervoermiddelen kunnen op middellange termijn de overstap naar zero emissie (waterstof en batterijen) maken. Met name voor zwaardere toepassingen en voor de lucht- en scheepvaart blijven hernieuwbare brandstoffen, zoals duurzame biobrandstoffen en synthetische brandstoffen, nodig voor het behalen van de CO2-reductiedoelen. Om elektrisch vervoer en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen te stimuleren is een dekkend infrastructuurnetwerk voor alle energiedragers nodig. IenW ondersteunt de private sector bij het realiseren van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Daarnaast biedt de transitie naar emissievrije mobiliteit kansen voor de economische concurrentiekracht van Nederland.

De visie beschrijft de stand van zaken, geeft een overzicht van ambities en doelen en schetst globaal de transitiepaden van de verschillende vervoersmodaliteiten en energiedragers. Daarbij worden ook zeevaart en luchtvaart, die buiten de scope van het Klimaatakkoord vallen, meegenomen. De visie is daarmee ook een actualisering van de Duurzame Brandstofvisie met LEF uit 2014.