Plan Goederenvervoer

De bijdrage van het vervoer van goederen aan de duurzaamheidsproblematiek (als aandeel in emissies van CO2, fijnstof, stikstof en geluid) is aanzienlijk. Vooral in stedelijke gebieden is de overlast door toedoen van het transport van goederen een aandachtspunt.

vrachtwagens

De totale CO2-uitstoot van mobiele bronnen op Nederlands grondgebied is 41,6 Mton (jaar 2016). Het aandeel transport daarin is 11 Mton. Er is dus veel winst te behalen met het verduurzamen van het goederenvervoer. De verduurzaming richt zich op het energiegebruik, de uitstoot van broeikasgassen, de uitstoot van luchtvervuilende stoffen (NOx en fijnstof), veiligheid en geluid. Duurzaamheid heeft ook te maken met efficiënt gebruik van de publieke ruimte en hergebruik van grondstoffen.

Goederenvervoervisie 2014

De belangrijkste opgaven voor de verduurzaming van het goederenvervoer voor de Rijksoverheid:

  • keuze van de beste modaliteit
  • verhogen van de beladingsgraad
  • gebruik van LNG (vloeibaar aardgas) in het goederenvervoer
  • elektrificering van het goederenvervoer
  • toepassing van waterstof
  • schaalvoordelen door ruimtegebruik en mobiliteit beter op elkaar af te stemmen

Het logistieke systeem

Het logistieke systeem bestaat uit drie onderdelen: de logistieke keten, het gehele transportnetwerk en de vaar- en voertuigen zelf. Verduurzaming van het goederenvervoer richt zich op alle drie de onderdelen.

De logistiek keten

Verduurzaming van de keten heeft betrekking op vragen als: op welk moment is welke route het best te gebruiken? Hoe zorg ik ervoor dat lading zoveel mogelijk wordt gebundeld? Informatie-uitwisseling tussen (vaar-)wegbeheerder, logistieke partijen en wegbeheerders is daarbij essentieel omdat het bijdraagt aan efficiënter varen en rijden. Er zijn dan bijvoorbeeld minder voer- en vaartuigen nodig om goederen van A naar B te vervoeren.

Het transportsysteem

Een duurzaam transportsysteem betekent: de juiste logistieke bedrijvigheid (productie en warehousing) op de juiste plek én het juiste voer- en vaartuig op de juiste plek. Op die manier kunnen transportbewegingen worden verkort en beperkt.

Om een duurzaam transportsysteem te bevorderen zet Rijkswaterstaat verschillende middelen in:

  • Rijkswaterstaat zorgt voor een netwerk van weg- en waterverbindingen voor de verschillende modaliteiten. Wij willen de verschillende verbindingen zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten, bijvoorbeeld door middel van multimodale overslagpunten.
  • Door het verzamelen van informatie krijgen we inzicht in de mate waarin het netwerk duurzaam gebruikt wordt. Met die informatie kunnen we invloed uitoefenen op het gedrag van de netwerkgebruikers.
  • Tot slot realiseren we duurzame transportvoorzieningen zoals oplaadpunten en vulpunten voor schonere brandstoffen.

Voer- en vaartuigen

Rijkswaterstaat pleit voor het gebruik van schonere brandstoffen en aandrijflijnen voor vervoer over weg en water. Als wegbeheerder jagen we vooral nieuwe ontwikkelingen aan en delen we bestaande kennis. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Brandstofvisie, het Waterstofprogramma, Programma Elektrisch Rijden en de Green Deal GWW.


Participatie

Rijkswaterstaat participeert actief in samenwerkingsverbanden als het programma MIRT- goederenvervoercorridors, de Topsector Logistiek en het programma Duurzame Mobiliteit van DGMo.

Verder zijn we actief betrokken bij de Green Deal Duurzame Logistiek in de bouw, de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en de Green Deal GWW door de verduurzaming van het goederenvervoer al in een vroeg stadium hierin mee te nemen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.