Routeradar

De Routeradar is in 2017 ontstaan uit de monitoring van de visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit, de opvolger van de Duurzame Brandstofvisie met LEF uit 2014. De visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit vormt een verdere uitwerking van het onderdeel over duurzame energiedragers van het hoofdstuk Mobiliteit van het Klimaatakkoord, waarin doelen worden gesteld voor 2030.

De doelstelling voor hernieuwbare energiedragers in mobiliteit voor 2030 wordt geïmplementeerd door middel van de Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED II). In Nederland heeft deze richtlijn de vorm aangenomen van een jaarverplichting die duurzaamheidseisen stelt aan hernieuwbare brandstoffen. De jaarverplichting bestaat uit percentages hernieuwbare energie voor brandstofleveranciers en kent een looptijd van 2022 tot2030. Een semi-zelfstandig onderdeel van het Klimaatakkoord is het Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem (D+), dat de basis legt voor het bereiken van een volledig duurzaam mobiliteitssysteem in 2050.

Om de route richting 2030 en 2050 effectief te monitoren is de Routeradar 2020 opgesplitst in twee delen, de ‘Routeradar DEM’ en de ‘Routeradar Innovatiemonitor’. De Routeradar Innovatiemonitor bestaat uit de onderdelen ‘Techniekontwikkeling’ en ‘Marktontwikkeling Wegvervoer’. Een deel van de verzamelde gegevens in de Routeradar is relevant voor eindgebruikers. Daartoe zijn voor het wegvervoer de zogenaamde ‘Factsheets energiedragers wegvervoer’ voor private en publieke inkopers van wegvoertuigen opgesteld.

Hernieuwbare energie is energie afkomstig uit natuurlijke bronnen, die constant worden hernieuwd en daardoor oneindig beschikbaar zijn. Het gaat om energie uit zon, wind, biomassa, bodem, buitenlucht en water. Zie definitie CBS.

Duurzame energiedragers in mobiliteit

De transitie naar duurzame energiedragers in mobiliteit wordt door een scala aan nationaal en Europees beleid ondersteund. RWS brengt periodiek de volgende rapporten uit om de getalsmatige voortgang te presenteren:

MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem (D+)

Het Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem (D+) is een van de MMIP’s van de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) Klimaat en Energie van het Klimaatakkoord. Rijkswaterstaat brengt periodiek de volgende rapporten uit om de innovaties in het mobiliteitssysteem te monitoren:

Factsheets energiedragers wegvervoer

De factsheets energiedragers wegvervoer geven inzicht in de feitelijke uitstoot van CO2, fijnstof (PM10) en stikstofoxiden (NOx) van voertuigen in combinatie met verschillende energiedragers. De informatie is afkomstig uit de Routeradar-rapporten aangevuld met gegevens over praktijkemissies. Om de kenmerken van voertuigen op verschillende energiedragers met elkaar te kunnen vergelijken zijn voor vier voertuigtypen infographics gemaakt:

Eerdere Routeradars

Rijkswaterstaat geeft vanaf 2017 jaarlijks Routeradars uit. Sinds 2019 ligt de focus op monitoring van het Klimaatakkoord en het klimaatbeleid. Hierdoor is de scope beperkt tot drie modaliteiten (wegvervoer, binnenvaart en mobiele werktuigen) voor de Routeradar DEM en één modaliteit (wegvervoer) voor de Routeradar Innovatiemonitor Marktontwikkeling.