Duurzame Energiedragers in Mobiliteit (DEM)

De transitie naar duurzame energiedragers in mobiliteit wordt door een scala aan nationaal en Europees beleid ondersteund. Zo is er binnen het Klimaatakkoord van 2019 een doelstelling voor hernieuwbare energiedragers in mobiliteit voor 2030 geformuleerd.

Deze doelstelling wordt geïmplementeerd door uitvoering van de Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED II). In Nederland heeft deze richtlijn de vorm aangenomen van een jaarverplichting die duurzaamheidseisen aan hernieuwbare brandstoffen stelt. Dit beleid is binnen het ministerie van IenW belegd bij de unit Duurzame Energiedragers in Mobiliteit (DEM) van de Programmadirectie Duurzame Mobiliteit (DuMo). De formele rapportageverplichting voor Nederland wordt uitgevoerd door de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA), zie Rapportage Energie voor Vervoer 2020.

De RED II is onderdeel van het Europese beleid voor hernieuwbare en duurzame energiedragers. Ander Europees beleid voor de ondersteuning van de transitie zijn de Alternative Fuels Infrastructure Directive (AFID) en de Fuel Quality Directive (FQD). Zie hiervoor de rubriek Beleidskader.

De Routeradar DEM rapporteert jaarlijks over de voortgang in Nederland over de introductie en marktopschaling van verschillende hernieuwbare energiedragers en vervoermiddelen, inclusief de benodigde tank- en laadinfrastructuur. De Routeradar DEM is deels gebaseerd op de Rapportage Energie voor Vervoer 2020 van de NEA en deels op eigen onderzoek.

Driejaarlijks wordt in het kader van de AFID aan de Europese Commissie gerapporteerd. De bouwstenen hiervoor worden gevormd door een jaarlijkse interne AFID rapportage van Rijkswaterstaat aan het ministerie van IenW. Deze rapportage is grotendeels gebaseerd op de Routeradar DEM, maar bevat ook gegevens uit de D+ rapportage.