AFID rapportage

Doelstelling

Volgens de Europese Richtlijn 2014/94/EU over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (Alternative Fuel Infrastructure Directive - AFID) dienen Europese lidstaten nationale beleidskaders (National Policy Frames, NPF’s) op te stellen voor de marktontwikkeling van milieuvriendelijke brandstoffen/energiedragers en de bijhorende infrastructuur. Deze beleidskaders bevatten nationale streefcijfers en doelstellingen en hun ondersteunende acties.

Doelstelling van de AFID monitoring is om vanaf 30 april 2020, en vervolgens om de drie jaar, verslag te doen aan de Europese Commissie (EC) over de uitvoering van het nationaal beleidskader.

Scope

Het AFID-verslag 2020 richt zich voornamelijk op de jaren 2017 en 2018. De inhoudelijke scope beperkt zich tot de brandstoffen die worden behandeld in het nationaal beleidskader. Voor deze brandstoffen zijn ook verplichtingen opgenomen in de AFID:

  • elektriciteit
  • waterstof
  • CNG
  • LNG

Aanpak

De verslaglegging bestaat uit twee delen: een Excel-bestand met realisaties en streefcijfers (xlsx, 170 kB) (afkomstig uit het Klimaatakkoord en uit de sectoren) en een pdf-document met een verslag conform de door de EC bepaalde zes hoofdpunten (pdf, 1.6 MB):

  1. Juridische maatregelen
  2. Beleidsmaatregelen ter ondersteuning van het nationale beleidskader
  3. Steun voor uitrol en productie
  4. Onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (OTO)
  5. Streefcijfers, doelstellingen en het Klimaatakkoord
  6. Ontwikkelingen in de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Relatie met andere monitors

De gegevens in de Excel tabbladen 5a en 5b zijn afkomstig uit de Routeradar DEM 2019 of zijn in dat verband verzameld en geordend.