Beleidskader

Het beleid voor duurzame energiedragers wordt voor het grootste deel ontwikkeld in Europees verband. De Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED II) en de Richtlijn Brandstofkwaliteit (FQD) stellen criteria ten aanzien van duurzame energie en CO2-reductie in de mobiliteitssector. Samen met de Richtlijn Infrastructuur Alternatieve Brandstoffen (AFID) zijn dit belangrijke aanjagers voor het vergroten van het aandeel duurzame energiedragers in mobiliteit in Nederland. Daarnaast zijn er emissie-eisen vastgelegd in een aantal Europese verordeningen.

Op nationaal niveau bevat het Klimaatakkoord van 2019 de belangrijkste doelen en uitgangspunten voor het beleid. Er zijn afspraken gemaakt op het gebied van energiedragers, infrastructuur en vervoermiddelen. Zo zijn er in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt voor het aandeel hernieuwbare energiedragers in mobiliteit in 2030. Voor infrastructuur is het doel vijftig waterstoftankstations in 2025 te realiseren. Een voorbeeld voor vervoermiddelen is de afspraak dat Nederland streeft naar 100% nieuwverkoop van emissieloze personenauto’s in 2030.

In de rubriek Analyse monitoring nationale doelstellingen en realisaties worden de nationale CO2-doelstellingen en -prognoses voor mobiliteit (van het SER Energieakkoord uit 2013 tot heden) op een rij gezet en met elkaar vergeleken.