Beleidskader

De kennisvragen en innovatieopgaven voor het Klimaatakkoord zijn gebundeld in de Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA) Klimaat en Energie. Deze agenda beschrijft de opgave in 13 Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s). Twee hiervan (nr. 9 en 10) zijn uiteindelijk samengevoegd tot het overkoepelende MMIP Duurzame Mobiliteit. IenW heeft de scope hiervan vervolgens verbreed met de maatschappelijke thema’s veiligheid, luchtkwaliteit, gezondheid en bereikbaarheid (inclusief zeevaart en luchtvaart). Hiervoor is de Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen opgezet. Vanwege deze uitbreiding wordt de missie D+ genoemd.

Mobiliteit heeft geen eigen topsector, maar landt in minimaal drie bestaande topsectoren: Logistiek, High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en Energie. Deze drie topsectoren nemen deel aan het missieteam D+ en hebben toegezegd om binnen hun eigen topsector de voor hen relevante mobiliteitsvraagstukken te programmeren.

Het MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem maakt integraal onderdeel uit van het Kennis en Innovatie Contract (KIC) 2020-2023, dat eind 2019 door het kabinet met kennisinstellingen en ondernemers is gesloten. Het betreft een totale investering van ongeveer € 4,85 miljard, waarvan € 2,8 miljard publieke middelen zijn.

Partijen in beleidsproces rond Missie D+

Missieteam D+

Het missieteam D+ adviseert de betrokken departementen en topteams over de inhoudelijke koers van missie D+. Het missieteam bestaat uit vertegenwoordigers van IenW (voorzitter), vertegenwoordigers van de topsectoren Energie, Logistiek en HTSM, en mensen uit de wetenschap (NWO, TO2) en industrie.

Uitvoeringsteam D+

De dagelijkse uitvoering is in handen van het Uitvoeringsteam D+, met daarin vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, RVO en IenW. Het uitvoeringsteam D+ rapporteert zowel aan het Missieteam D+ als aan de IMU door middel van de D+ rapportage.

Innovatie Monitoring Unit (IMU)

De IMU is een interbestuurlijke en interdepartementale werkgroep waarin BZK, EZK, IenW, LNV, OCW, NWO, RVO en de TKI’s zijn vertegenwoordigd. De werkgroep is verantwoordelijk voor de afstemming en harmonisatie van de monitoring van de publiek gefinancierde innovatieprogramma’s en regelingen die worden uitgevoerd binnen het Thema Energietransitie en Duurzaamheid. Daarbij ligt de focus in eerste instantie op de innovatieprogramma’s uit de IKIA.

Themateam Energietransitie en Duurzaamheid

In het themateam Energietransitie en Duurzaamheid komen de voorzitters van de missies, de boegbeelden van de topsectoren en de DG’s van de diverse betrokken ministeries samen. Zij agenderen de belangrijkste opgaven om tot een goed innovatie-ecosysteem te komen en nemen besluiten over de prioriteiten.

Beleidsdirecties DGMo/DGLM

De D+ Rapportage geeft ook input voor diverse beleidsdirecties binnen Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) en Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) van IenW, waaronder DuMo, Unit Innovatie, Unit Strategie, Directie Maritieme Zaken, Directie Luchtvaart en Directie OV en Spoor.