Activiteiten

Private en publieke investeringen jagen de transitie naar een duurzaam en toekomstgericht mobiliteitssysteem aan. Zo worden subsidies ingezet om de transitie te stimuleren daar waar zonder overheidssteun ontwikkelingen niet tot stand komen. De rubriek Projecten duurzame mobiliteit biedt een overzicht van projecten binnen de publiek gefinancierde innovatieprogramma’s en regelingen onder de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) op het gebied van duurzame mobiliteit.

De transitie naar een duurzaam en toekomstbestendig mobiliteitssysteem biedt kansen voor start-ups die nieuwe producten en diensten ontwikkelen. De ontwikkeling van het aantal start-ups per energiedrager is lastig in beeld te brengen. Dat komt doordat de gegevens van het CBS en de Kamer van Koophandel over start-ups geen directe koppeling aan een specifieke energiedrager bevatten. Dat de transitie economische kansen biedt voor start-ups wordt onderstreept door voorbeelden zoals weergegeven in het rapport Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer 2020; Ontwikkelingen in de Nederlandse EV-sector.

De transitie naar een duurzaam en toekomstbestendig mobiliteitssysteem is een gezamenlijke opgave van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het vereist nauwe samenwerking tussen een groot aantal disciplines (cross-sectorale samenwerking) en inbreng van een veelheid aan technische en niet-technische innovaties. Door samen op te trekken in de pre-competitieve publiek private samenwerking, benutten we de kracht van de diverse topsectoren, in het bijzonder Logistiek, HTSM en Energie.

In de rubriek Organisaties en bijeenkomsten D+ wordt een overzicht gegeven van de cross-sectorale initiatieven en organisaties onder de missie D+. De rubriek Indicatoren missie D+ bevat nadere informatie over de samenstelling en rol van het missieteam D+ en geeft de betrokken topsectoren weer.