Inleiding

D+ Rapportage als onderdeel van het missiegedreven innovatiebeleid

Innovaties zijn belangrijk om de doelen uit het Klimaatakkoord te kunnen halen. De kennisvragen en innovatieopgaven daarvoor zijn gebundeld in de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) Energie en Klimaat. Deze agenda maakt onderdeel uit van het Klimaatakkoord en beschrijft de opgave in dertien meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s). Het MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem valt onder missie D (emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050) en omvat MMIP nr. 9 (Innovatie aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit) en MMIP nr. 10 (Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen). Daarnaast zijn er links met andere MMIP’s die missie D ondersteunen.

IenW heeft de scope van het MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem vervolgens verbreed met de maatschappelijke thema’s veiligheid, luchtkwaliteit, gezondheid en bereikbaarheid. Hiervoor is de Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen opgezet. Om deze reden wordt de missie D+ genoemd. Missie D+ kijkt naast wegvervoer ook naar zee- en luchtvaart als belangrijke sectoren waar - in aanvulling op de afspraken uit het Klimaatakkoord - CO2-reductie kan worden gerealiseerd.

De gegevens in dit rapport hebben betrekking op 2020 met als peildatum 31 december 2020, tenzij anders in de tekst aangegeven.