Achtergrond

Achtergrond

Missiegedreven innovatiebeleid

In 2018 besloot het kabinet om bij de inzet van nationale innovatiemiddelen meer te sturen op maatschappelijke vraagstukken. Hierbij zijn vier maatschappelijke opgaven gekozen: 1) Energietransitie en duurzaamheid, 2) Landbouw, water en voedsel, 3) Gezondheid en zorg, 4) Veiligheid. Hieraan is het horizontale thema Sleuteltechnologieën toegevoegd. Dit zijn fundamentele technologievelden die op meerdere maatschappelijke thema’s invloed hebben en belangrijk zijn voor de toekomst van Nederland. Voorbeelden van sleuteltechnologieën zijn quantumtechnologieën zoals quantum computing, artificiële intelligentie (AI) en nanotechnologie. Een ander horizontaal thema is maatschappelijk verdienvermogen. Dit thema is ondersteunend aan de vier missiethema’s en aan de sleuteltechnologieën.

Figuur 1: Vier maatschappelijke opgaven en het thema Sleuteltechnologieën

Figuur 1 Vier maatschappelijke opgaven en het thema Sleuteltechnologieën

Voor de maatschappelijke opgave Energietransitie & duurzaamheid zijn de kennisvragen en innovatieopgaven gebundeld in de Integrale kennis en innovatieagenda (IKIA) Klimaat en Energie. Deze agenda is onderdeel van het Klimaatakkoord en bevat vijf missies (A t/m E) met daaronder dertien Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Het MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem valt onder Missie D (emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050).

Figuur 2: Vijf missies (A t/m E) en dertien Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s)

Figuur 2 Vijf missies en dertien Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s)

Doel MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem

  1. Het binnen handbereik krijgen van maatschappelijke doelen voor mobiliteit, waaronder duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid, door:
  • het versnellen van de ontwikkeling én opschaling van duurzame mobiliteitsoplossingen;
  • het optimaliseren van de oplossingen vanuit het totale mobiliteitssysteem.
  1. Het stimuleren van economische groene groei en toekomst bestendige werkgelegenheid door:
  • aan te sluiten bij bewezen expertise van het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen en te focussen op gebieden waarin wereldwijd nog een markt in ontwikkeling is;
  • verbinding te maken met andere functies van mobiliteit in de Nederlandse economie, bijvoorbeeld voor handel en productie van brandstoffen.

Missie D+ is daar actief waar weeffouten in het innovatie-ecosysteem zitten. Het analyseert en agendeert deze en doet voorstellen aan overheden, de private sector en/of kennisinstellingen hoe deze verholpen kan worden. Waar anderen de oplossingen oppakken laat het missieteam deze weer los. Het kijkt specifiek naar het centraal zetten van de mens en sociale innovatie om tot een andere kijk op mobiliteit te komen: van modaliteit naar mobiliteit, als een flexibel en integraal systeem. Daarbij werkt het missieteam aan het leggen van verbindingen over sectoren heen, omdat alle sectoren een deel van de oplossing hebben.

Mobiliteit heeft geen eigen topsector, maar landt in minimaal drie topsectoren: Logistiek, High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en Energie. Deze drie topsectoren nemen deel aan het missieteam D+ en hebben toegezegd om binnen hun eigen topsector de voor hen relevante mobiliteitsvraagstukken te programmeren.

Het MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem maakt integraal onderdeel uit van het Kennis en Innovatie Contract (KIC) 2020-2023, dat eind 2019 door het kabinet met kennisinstellingen en ondernemers is gesloten. Het betreft een totale investering van ongeveer € 4,85 mld, waarvan € 2,8 mld publieke middelen zijn.