Doel en doelgroepen

Doel

De D+ Rapportage geeft inzicht in de voortgang van het Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem. Een aantal indicatoren7 uit de D+ Rapportage worden meegenomen in het Kennis en Innovatiedeel van de Monitor Klimaatbeleid, die naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Aldus draagt deze rapportage bij aan de verantwoording van de inzet van publieke middelen.

Doelgroepen

De D+ Rapportage wordt uitgevoerd in opdracht van de DG Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De rapportage is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

 • Innovatie Monitoring Unit (IMU)
  Het IMU is een interbestuurlijke en interdepartementale werkgroep waarin BZK, EZK, IenW, LNV, OCW, NWO, RVO en de TKI’s zijn vertegenwoordigd. De werkgroep is verantwoordelijk voor de afstemming en harmonisatie van de monitoring van de publiek gefinancierde innovatieprogramma’s en regelingen die worden uitgevoerd binnen het Thema Energietransitie en Duurzaamheid. Daarbij ligt de focus in eerste instantie op de innovatieprogramma’s uit de IKIA.
 • Themateam Energietransitie en Duurzaamheid
  Hierin komen voorzitters van de missies, boegbeelden van de topsectoren en DG’s van de diverse ministeries samen. Zij agenderen de belangrijkste opgaven om tot een goed innovatie-ecosysteem te komen en nemen besluiten over de prioriteiten.
 • Missieteam D+
  Het missieteam D+ adviseert de betrokken departementen en topteams over de inhoudelijke koers van missie D+. Het missieteam bestaat uit vertegenwoordigers van IenW (voorzitter), vertegenwoordigers van de topsectoren Energie, Logistiek en HTSM, en mensen uit de wetenschap (NWO, TO2) en industrie.
 • Beleidsdirecties DGMo/DGLM
  De D+ Rapportage geeft input voor diverse beleidsdirecties binnen DGMo en DGLM, waaronder DuMo, Unit Innovatie, Unit Strategie, Directie Maritieme Zaken, Directie Luchtvaart en Directie OV en Spoor.

7Aantal aangesloten partners en topsectoren; organisaties, studies en rapportages; resultaten missie D+ in 2020; samenvatting marktontwikkelingen duurzame voertuigen en energiedragers.