Missieteam D+

De voortgang van het Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) Duurzaam en toekomstbestendig mobiliteitssysteem wordt bijgehouden door de monitoring van een aantal indicatoren. Analoog aan de indeling van de monitoring van het Klimaatbeleid zijn die verdeeld over vier niveaus:

Het missieprogramma D+ zet zich in op het verbeteren van cross-over samenwerking binnen het bedrijfsleven en publiek-privaat. Daarnaast vraagt het programma aandacht voor gedragsverandering en sociale innovatie, naast technologische innovatie. Daarbij beschouwt zij mobiliteit als onderdeel van de duurzame leefomgeving.

Het missieteam heeft tot doel weeffouten in het innovatie-ecosysteem te analyseren en te agenderen. Het doet voorstellen en interventies om de weeffouten op te lossen en draagt het vervolgens over aan partijen in het ecosysteem die innovaties verder kunnen brengen. Het uiteindelijke doel van het missieprogramma is om te komen tot een versnelling van de opschaling van duurzame mobiliteitsoplossingen.

Pijlers duurzame mobiliteit

In het missieprogramma D+ zijn negen pijlers benoemd als hoofdfocus. De pijlers zijn gekozen omdat ze substantieel bijdragen aan de klimaatopgave en Nederland bewezen koploper is op zowel kennis als de ontwikkeling van producten en diensten. Wereldwijd is de marktontwikkeling nog gaande en kunnen Nederlandse partijen een mondiale marktpositie innemen.

Per pijler is een analyse gemaakt van de witte vlekken in het systeem en zijn scope, doelstellingen en mogelijke acties benoemd. Gelet op de synergie tussen een aantal pijlers zijn deze samengevoegd. Het laatste deel van deze rubriek bevat de belangrijkste resultaten voor missie D+ in 2020.

Living labs bestaan in allerlei soorten en maten (zie verder onder scope). De laatste jaren is het aantal living labs enorm gegroeid, ook op het gebied van duurzame mobiliteit. Living labs kunnen een belangrijke rol spelen bij het versnellen van de transitie naar een groen en slim mobiliteitssysteem en helpen de beleidsdoelstellingen van IenW te realiseren.

De rubriek Marktontwikkelingen en bijdrage aan economie bevat de belangrijkste conclusies en beleidsaanbevelingen van de Routeradar Innovatiemonitor 2020: marktontwikkeling wegvervoer en van de Routeradar Innovatiemonitor 2019: marktontwikkeling maritieme sector en luchtvaart. Tot slot volgt een korte beschrijving van het belang van de mobiliteitssector voor de Nederlandse economie.