Personenauto's

In deze rubriek komen de beschikbaarheid, betaalbaarheid en functionele specificaties van personenauto’s met verschillende energiedragers aan bod. Dit wordt gedaan op de in bijlage Methodiek beschreven manier.

Figuur 1 en 2 tonen het aantal beschikbare personenauto’s in Nederland verdeeld per energiedrager. Benzinevoertuigen volgen een vergelijkbaar licht stijgende trend als het totaal aantal conventionele personenauto’s. Bij dieselvoertuigen is een lichte daling te zien. Bij de duurzame energiedragers is een sterke stijging bij de elektrische voertuigen waar te nemen. Verder is een constante daling van het aantal LPG voertuigen te zien. Het totaal aantal duurzame voertuigen ten opzichte van het totaal aantal personenauto’s is nog relatief gering (zo’n 3% in 2020). Daar staat tegenover dat er een zeer sterke stijging van het aantal elektrische voertuigen heeft plaatsgevonden. Wanneer deze stijging aanhoudt zullen de beleidsdoelen voor 2030 binnen bereik komen. Het is nu echter nog te vroeg om daar harde uitspraken over te kunnen doen.

Een en ander hangt sterk af van de ontwikkeling van de belangrijkste sleutelfactoren zoals die hieronder besproken worden.

Figuur 1: Ontwikkeling aantal personenauto’s Nederland

Figuur 1 Ontwikkeling aantal personenauto's Nederland

Figuur 2: Ontwikkeling aantal personenauto’s op duurzame energiedragers Nederland

Figuur 2 Ontwikkeling aantal personenauto’s op duurzame energiedragers Nederland