Elektrisch

Feedstock, productie en distributie

De productie van elektriciteit is in transitie. Onderstaande figuur laat zien dat het aandeel elektriciteit uit fossiele grondstoffen in Nederland aanzienlijk zal afnemen tussen 2017 en 2030. Daarentegen zal de hoeveelheid en het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit sterk toenemen in deze periode. Vooral de hoeveelheid elektriciteit opgewekt met windturbines zal aanzienlijk stijgen.

Als gevolg van deze transitie zal de CO2-emissie per opgewekte hoeveelheid elektriciteit tussen 2017 en 2030 met ongeveer 80% afnemen. Dit betekent dat ook de totale CO2-ketenemissies van elektrisch rijden aanzienlijk zullen afnemen.

Figuur 1: Ontwikkeling van de grondstof/productiemethode en CO2-emissiefactor van elektriciteit in Nederland op basis van vaststaand en voorgenomen beleid

Figuur 1 Ontwikkeling van de grondstof/productiemethode en CO2-emissiefactor van elektriciteit

De distributie van elektriciteit gaat via een fijnmazig netwerk, waardoor bijna overal in Nederland elektriciteit beschikbaar is op locaties waar mensen wonen en werken. In de toekomst zal het elektriciteitsnetwerk anders, maar ook zwaarder belast worden. De vraag naar elektriciteit zal toenemen in verschillende sectoren, waaronder mobiliteit. Daarnaast verandert het elektriciteitsaanbod in termen van tijd (wanneer de zon schijnt of de wind waait) en locatie van de bron (er vindt decentralisatie plaats, bijvoorbeeld door het toepassen van zonnepanelen op woningen). Om de netbalans te handhaven wordt in de conventionele situatie de goed stuurbare productie van elektriciteit uit fossiele bron afgestemd op de variërende vraag. In de toekomstige situatie, met een fluctuerend aanbod van hernieuwbare elektriciteit (uit zon en wind), zal de netbalans vooral gehandhaafd moeten worden door juist de vraag naar elektriciteit af te stemmen op het aanbod. Een tweede uitdaging is het vermijden van overbelasting van het net (netcongestie). Dit laatste speelt vooral op de laagspanningsnetten zonder aanvullende maatregelen, of slimme oplossingen zoals lokale energieopwekking en/of opslag zal (kostbare) verzwaring van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk zijn. Door vraag, aanbod en eventuele buffercapaciteit op elkaar af te stemmen kan de noodzaak voor verzwaring van het elektriciteitsnetwerk beperkt blijven.