Praktijk & Projecten

Rijkswaterstaat werkt al jaren via allerlei projecten aan het thema duurzame mobiliteit. Sinds enige tijd pakken we dit integraler op en dragen daarin ook bij aan het Klimaatakkoord. Samen met andere overheden en wegbeheerders werkt Rijkswaterstaat mee aan de brede overgang naar een meer duurzame mobiliteit.

automobilist tankt waterstof

Rijkswaterstaat heeft daarbij drie rollen:

  1. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maken wij de vertaalslag van beleid naar praktijk en andersom. Zo vertalen wij doelstellingen op het gebied van CO2-reductie naar concrete plannen en projecten voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van duurzame brandstoffen of het stimuleren van het gebruik van de fiets.
  2. We zijn een kennisportaal op het gebied van duurzame mobiliteit. We hebben enerzijds zelf veel kennis opgedaan op het gebied van duurzame mobiliteit, verzameld in onder meer diverse toolboxen. Anderzijds kunnen wij de verbinding leggen met (kennis van) andere overheden en kennisinstellingen. Deze kennis stellen wij weer beschikbaar aan andere overheden, organisaties en instellingen en onze partners in de markt.
  3. We faciliteren verder een scala aan duurzame mobiliteitsprojecten, zoals de inzet van waterstofbussen, de verspreiding van elektrische laadpalen of het verduurzamen van het vrachtwagenverkeer.

Samenwerking

Samenwerking staat daarbij voorop. We zijn partner in de regio. Samen met andere overheden zoals gemeente en provincie kijken we regionaal naar de mogelijkheden op het gebied van duurzame mobiliteit. In de ene regio ligt de nadruk bijvoorbeeld op het verminderen van de filedruk. Een andere regio legt de focus op het verduurzamen van het vrachtverkeer of het inzetten van slimme technieken om de mobiliteit te bevorderen.

Door op deze manier in en met de regio samen te werken, willen we duurzame mobiliteit op den duur verankeren in onze basisprocessen, namelijk het beheer en onderhoud van het Nederlandse hoofd(vaar)wegen.