Green Deals

Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen, wil de Rijksoverheid uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de duurder en schaarser wordende fossiele brandstoffen en de natuur die uit balans raakt het hoofd bieden.

logo green dealDe overheid kan dit niet alleen en werkt daarom samen met groepen burgers, bedrijven, medeoverheden en andere organisaties. In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Belang

Een Green Deal (GD) geeft antwoord op 3 vragen: Wat is het doel? Wie gaat wat doen om de Green Deal te realiseren? En wat doen we als de Green Deal niet tot stand komt?

De Green Deals zijn om 3 redenen van belang:

  1. De GD’s zijn een instrument om kennis te ontwikkelen en te ontsluiten.
  2. De GD’s staan open voor nieuwe toetreders. Ook voor u kan het interessant zijn om toe te treden.
  3. U kunt inspiratie opdoen voor een eventuele nieuwe Green Deal.

Stimulering

Bij het stimuleren van duurzame mobiliteit zijn de volgende 10 Green Deals met name van belang: