Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche

Vanaf 2025 schaft de reinigingsbranche alleen nog maar voertuigen op duurzame brandstof of zero-emissie aan. Vanaf 1 januari 2030 zijn alle nieuw aan te schaffen reinigingsvoertuigen emissievrij (aan de uitlaat).

Dat hebben de reinigings-branche, gemeenten en het rijk met elkaar afgesproken in het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche. In Nederland rijden er zo’n 5000 reinigingsvoertuigen rond, zoals vuilniswagens en veegwagens.

Met deze afspraak introduceert de reinigingsbranche (voertuig)maatregelen om CO2-emissie te reduceren om klimaatverandering tegen te gaan. Ook  wordt hiermee de NOx-emissie van de branche stevig gereduceerd. De branche wil hiermee een voorbeeldfunctie vervullen voor andere transportdiensten.

Binnen het convenant richten de reinigingsbranche, gemeenten en het rijk zich op het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring over subsidieaanvragen en gezamenlijk aanbestedingen, organisatorische aspecten zoals tank- en laadinfrastructuur, de ontwikkeling van en inzicht in de Total Cost of Ownership (TCO) en het wegnemen van barrières in beleid, wet- en regelgeving.

De samenwerking tussen alle betrokken partijen, publiek en privaat, zijn essentieel om stappen te zetten op weg naar zero-emissie mobiliteit.

Brandstofvisie Rijkswaterstaat

Het convenant sluit aan bij de doelen voor CO2-reductie uit het Klimaatakkoord, namelijk 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Mobiliteit speelt daarin een belangrijke rol. In de Brandstofvisie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een belangrijke rol voor emissievrije voertuigen ingeruimd. In de praktijk zijn dit batterij-elektrische of waterstof-elektrische voertuigen.