Living Lab Heavy Duty Laadpleinen

Het project Living Lab Heavy Duty Laadpleinen is een proeftuin voor zware laadinfrastructuur waarin op 6 locaties kennis en ervaring wordt opgedaan en gedeeld, waarmee Nederlandse marktpartijen hun voordeel kunnen doen. Daarnaast wil het bijdragen aan een snellere ontwikkeling en uitrol van laadpleinen in Nederland.

Marktconsultatie

Rijkswaterstaat stelde een kennisplan op met een set aan kennisvragen waarop het living lab antwoord moet geven. De volgende stap is het organiseren van een marktconsultatie om dit kennisplan te toetsen aan de laatste inzichten bij marktpartijen. De marktconsultatie is ook een netwerkmoment om mogelijk consortia te bouwen die in de volgende fase willen bijdragen aan het beantwoorden van de kennisvragen.

Als downloads vindt u het marktconsultatiedocument en in bijlage A het Kennisplan Living Lab Heavy Duty Laadpleinen.

Klimaatakkoord

Nederland staat voor een grote veranderopgave om te komen tot een duurzaam en emissieloos mobiliteitssysteem. Voor de logistieke sector zijn in het Klimaatakkoord separate afspraken gemaakt. Het gaat dan om de introductie van ZE-zones in 30 tot 40 gemeenten. Het is de bedoeling dat dat vanaf 2025 en uiterlijk 2030 uitsluitend ZE-voertuigen toegang hebben tot die zones. Verder is er afgesproken om 30% van de CO2-uitstoot te reduceren op achterland en continentaal vervoer in 2030.

Deze beleidsintenties vergen een grote opgave aan de kant van de laadinfrastructuur. In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV is aangegeven dat de uitrol van laadinfrastructuur wordt versneld. Van belang is om op korte termijn kennis en ervaring op te doen met het inrichten en gebruiken van laadvoorzieningen voor elektrisch aangedreven vrachtwagens (E-Trucks) in het verbinden van stedelijke gebieden met logistieke toplocaties zoals havens en gebieden met een hoge concentratie distributiecentra. Het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen draagt daaraan bij door zoveel mogelijk kennis te vergaren en te delen.