De Green Deal Autodelen krijgt een vervolg

Het is inmiddels 3 jaar geleden dat de Green Deal Autodelen van start ging met initieel 30 ondertekenaars en uitgroeide naar 42 organisaties op het hoogtepunt. De looptijd is nu officieel verstreken. Het aantal deelauto’s en aanbieders is gegroeid. De bekendheid van autodelen is toegenomen. De onderlinge samenwerking is versterkt. En autodelen wordt steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel van lokaal mobiliteitsbeleid.

zakelijk autodelen

Er is veel bereikt en de betrokken partijen hebben de samenwerking als toegevoegde waarde ervaren. Dit blijkt onder andere omdat de overgrote meerderheid van de ondertekenaars aanstuurt op een vervolg: “We zijn nog niet klaar, we blijven ons gezamenlijk inzetten om autodelen uit de niche te halen.” is een van de opmerkingen in een peiling bij ondertekenaars. Hoe dit vervolg er precies uit gaat zien en wie (weer) zal ondertekenen, wordt na de zomer bekend gemaakt.

Potentie verzilveren

De Green Deal Autodelen is een driejarige publiek-private samenwerking met als doel om autodelen te versnellen met diverse partijen, waaronder acht gemeenten, autodeel aanbieders, ANWB, BOVAG, verzekeraars, de Rijksoverheid en milieuorganisaties. De ambitieuze en gedurfde doelstelling van de Green Deal was dat er in 2018 100.000 deelauto’s rondrijden in Nederland. Hoewel de telling van dit jaar pas na de zomer verwacht wordt, lijkt het er sterk op dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De laatste stand op de meter was 30.697 in het voorjaar van 2017.

Het gekozen doel komt voort uit het SER akkoord en was nooit heilig. De weg ernaartoe was altijd het echte doel van de samenwerking, het versnellen van de beweging door samenwerking. De Green Deal heeft ervoor gezorgd dat er legitimiteit is voor het thema en dat autodelen stevig op de agenda is gezet bij lokale en nationale beleidsmakers en politici. “Autodelen is de toekomst, maar dat besef dringt maar langzaam door. Het vergt ‘omdenken’, van gebruikers, de overheid en van partijen als verzekeraars. Om de potentie van autodelen nu verder te verzilveren in termen van klimaatwinst, ruimtewinst en goede toegang tot vervoer, is een veel steviger inbedding nodig in het beleid." aldus Marjolein Demmers, voorzitter van de stuurgroep. "Met autodelen als basis, wordt straks de invoering van elektrische auto ook makkelijker.”

Initiatieven, kennis deling en samenwerking

Uit de Green Deal zijn vele initiatieven voortgekomen zoals de genoemde handreikingen met beleidsadviezen (‘rode lopers’) voor lokale en landelijke overheid, publicaties, bijvoorbeeld over verschillen in tarieven voor parkeervergunningen voor deelauto’s, tweemaal de uitreiking van de Autodeel Award, twee Symposia en recent een tweedaags werkbezoek naar autodeelstad Gent.

Logo autodelen.infoAndere zichtbare resultaten zijn de website autodelen.info en het Twitteraccount @autodelen_info. Op de site is de afgelopen jaren veel kennis gedeeld om autodelers, beleidsmakers en andere doelgroepen op weg te helpen. De site fungeert voor steeds meer partijen als kennisbank. Er is in drie jaar veel podium gecreëerd op events voor presentaties en workshops over autodelen en het universele autodeel-logo dat uit de Green Deal is ontstaan wordt inmiddels (inter)nationaal toegepast, bijvoorbeeld in Den Haag, Bergen (Noorwegen), Bremen (Duitsland) en in Vlaanderen. De Green Deal heeft bovenal een impuls gegeven aan de onderlinge samenwerking en dialoog, vanuit waar mooie initiatieven zijn voortgekomen.

De Green Deal Autodelen gaat door

Partijen hebben in een evaluatie met elkaar vastgesteld dat ze veel hebben bereikt, maar dat ze nog niet klaar zijn. Het vormt een geweldige basis om door te pakken, want autodelen is nog altijd geen algemeen bekende oplossing voor mobiliteit. Ananda Groag van ShareNL: “Het is mooi om te zien hoe al die verschillende partijen naar elkaar toe zijn gegroeid, met als resultaat meer wederzijds begrip, strategische samenwerking en veel plannen die de komende jaren voor groei gaan zorgen.”

De huidige doelstelling van de 100.000 deelauto’s wordt verlengd, deels omdat dit een goed meetbare  indicator is. Toch is een hoog aantal deelauto’s eigenlijk niet wat je wilt, maar een hoog gebruik van de deelauto en het verminderen van de (groei van) het gemiddelde autobezit. Bewezen is namelijk dat autodelen tot minder autogebruik en daarmee minder CO2-uitstoot en luchtvervuiling leidt. Daarom wordt er een doel toegevoegd, dat is gericht op gebruik, namelijk een groei in het aantal (actieve) gebruikers van deelauto’s. Bovendien zullen de partijen ernaar streven dat in stedelijke gebieden meer ruimte beschikbaar komt voor zowel groen en recreatie als voor lopen, fiets en openbaar vervoer, door vermindering van het aantal parkeerplaatsen.

Dat met de Green Deal autodelen in Nederland op de agenda is gezet, blijkt uit de vele nieuwe partijen die willen deelnemen aan het vervolg. Daaronder bevinden zich zowel andere overheden als nieuwe autodeelaanbieders, die allen bezig zijn nieuwe mogelijkheden voor autodelen te creëren.