Praktijkvoorbeeld Autodelen in Wageningen

De gemeente Wageningen speelt een actieve rol in de uitrol van ‘business-to-consumer’ deelauto’s. Dit zijn auto’s die door een deelauto-organisatie op een vaste plek worden neergezet en 24 uur per dag beschikbaar zijn als deelauto. Het deelautobeleid is onderdeel van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Wageningen (GMP). Al in 2012 bleek dat er in Wageningen draagvlak is voor autodelen.

Uit onderzoek blijkt dat deelautogebruik leidt tot een verlaging van de parkeerdruk omdat het eigen (tweede) autobezit afneemt. Ook blijkt het aantal autokilometers te dalen omdat mensen kritischer zijn over het gebruik van de auto.

Project

Het primaire doel van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) is het bevorderen en realiseren van een optimale bereikbaarheid van en binnen Wageningen. Het deelautobeleid van de gemeente hangt samen met verschillende beleidsvelden:

  • Binnen het GMP wordt het deelautobeleid opgepakt in combinatie met het parkeerbeleid en het beleid op het gebied van mobiliteits-management. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de samenhang met fietsstimulering. Zo is het wellicht wenselijk om parkeerplaatsen voor deelauto’s te combineren met fietsenstallingen.
  • Het mobiliteitsbeleid van de gemeente hangt rechtstreeks samen met het klimaatbeleid, zoals dit is vastgelegd in het Klimaatplan Wageningen. Hierin is de doelstelling opgenomen om op het gebied van mobiliteit in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.
  • Vanuit het beleid rond duurzaam bouwen vraagt de gemeente Wageningen aan projectontwikkelaars om een stapje extra te zetten binnen verschillende duurzaamheidsthema’s. Mobiliteit is er hier een van.

Uitvoering

De gemeente Wageningen stimuleert business-to-consumer deelauto’s op verschillende manieren:

  • Organisaties die een deelauto willen plaatsen, krijgen volledige medewerking van de gemeente. De gemeente reserveert een parkeerplaats in de openbare ruimte en voorziet deze van een bijbehorend verkeersbord. Momenteel zijn er ongeveer 15 van deze deelauto’s beschikbaar binnen de gemeentegrenzen.
  • De gemeente Wageningen bevordert het structureel opnemen van parkeerplaatsen voor deelauto’s in nieuwbouwplannen. Binnen de parkeernormering is één deelautoparkeerplaats namelijk gelijkgesteld aan vier reguliere parkeerplaatsen. Projectontwikkelaars kunnen op deze manier binnen hun plannen kostbare parkeerruimte besparen en hier een andere invulling aan geven.
  • De gemeente voert momenteel een haalbaarheidsonderzoek uit naar de toepassing van elektrische deelauto’s binnen het zakelijk verkeer en bij particulier gebruik buiten de reguliere werktijden. Centrale vraag is of dit kan bijdragen aan minder (vervuilende) autokilometers. Bij dit onderzoek zijn 7 grote werkgevers binnen Wageningen direct betrokken.
  • Binnen de gemeentelijke organisatie worden medewerkers gestimuleerd om gebruik te maken van een (elektrische) deelauto, die ook beschikbaar is voor andere niet-zakelijke gebruikers.

Resultaat

Momenteel is Wageningen met in totaal 150 deelauto’s, de vijfde gemeente op de ranglijst van het aantal deelauto’s per 100.000 inwoners. Meer over de effecten hiervan zijn te vinden in de factsheet Autodelen.

Figuur 1 Toename absolute aantal deelauto's in Wageningen

Figuur 1: Toename absolute aantal deelauto’s in Wageningen
Bron: Dashboard duurzame en slimme mobiliteit, CROW

Aandachtspunten bij inzet elders

Wanneer andere gemeenten of organisaties deelauto’s willen inzetten, zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

  • Het stimuleren van autodelen is maatwerk. Of autodelen past bij een bepaald project of een bepaalde wijk, is bijvoorbeeld afhankelijk van de samenstelling van de bewoners en van de feitelijke parkeerdruk. Het grote aandeel studenten in Wageningen maakt autodelen bijvoorbeeld extra interessant, vanwege het lage aantal autobezitters.
  • Besteed aandacht aan de elektrische deelauto, zodat duurzaamheid een nadrukkelijkere rol gaat spelen bij het stimuleren van deelautogebruik.
  • Het is belangrijk om een netwerk met andere organisaties op te bouwen, bijvoorbeeld met werkgevers in de gemeente. Door vervolgens gezamenlijk een stevige basis van deelauto’s te leggen, kan er een omgeving ontstaan waarin de deelauto ook echt als een goed alternatief naar voren komt.

Meer weten over dit specifieke project?

Neem contact op met de afdeling Klimaat en Duurzaamheid van de gemeente Wageningen.