Praktijkvoorbeeld Werkgeversaanpak het Brabant mobiliteitsnetwerk

De werkgeversaanpak Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) is door de provincie Noord-Brabant opgericht als netwerkorganisatie die partijen samenbrengt om te werken aan een beter bereikbaar Brabant.

Het bmn werkt als koepel waaronder in de periode 2014-2017
13 community's zijn opgericht op economische toplocaties in Brabant.
Aan de hand van een verkeerskundige probleemanalyse, en in overleg met
de B5-steden (de gemeenten Tilburg, Breda, Eindhoven, Helmond en
’s-Hertogenbosch), zijn knelpuntlocaties bepaald waar de community's omheen zijn gevormd.

In de opstartfase brengt de community in kaart welke stakeholders invloed hebben op de lokale bereikbaarheidsproblemen. Een mobiliteitsregisseur of de aangestelde communitymanager benaderen vervolgens deze stakeholders met de vraag of zij een bijdrage willen leveren aan de community. Daarbij is nadrukkelijk oog voor de behoefte van de specifieke stakeholder. Naast bereikbaarheid kunnen dat bijvoorbeeld ook duurzaamheid of vitaliteit zijn.

Binnen de community's komen de volgende stakeholders aan bod:

  • publieke stakeholders: Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant; B5-gemeenten
  • private en semipublieke stakeholders: werkgevers, kennisinstellingen en publiekstrekkers in de regio
  • aanbieders van mobiliteitsdiensten
  • overige stakeholders

Uitvoering

De deelnemers bepalen samen welke problemen ze aanpakken en welke maatregelen ze inzetten. Een kernteam van inhoudelijke adviseurs begeleidt de community's vanuit het bmn. Het bmn werkt nauw samen met het Rijksprogramma Beter Benutten Vervolg (BBV) en het programma Beter Benutten Brabant.

Concreet zijn er in de 13 community's ongeveer 100 bedrijven en instellingen actief. Samen vertegenwoordigen ze ruim 75.000 werknemers en 90.000 studenten. Zowel de publieke als de private partijen erkennen dat deze vorm van samenwerking goede resultaten oplevert. In de community's leidt de aanpak tot een programmering van gezamenlijke mobiliteitsmanagement-activiteiten zoals de E-bike probeerweken. Verder voeren de afzonderlijke bedrijven mobiliteitsmaatregelen door in hun eigen organisatie, zoals een elektrisch deelautosysteem voor dienstreizen en een student2student ridesharing app.

De advieskosten van de communitymanagers en de mobiliteitsregisseur worden betaald vanuit de provincie met cofinanciering van het Rijk binnen het BBV-programma. Voor het uitvoeren van de maatregelen is geen vast budget. De werkgevers betalen de uitvoering, waarbij de mogelijkheid bestaat tot het aanvragen van 45% cofinanciering bij de gemeente met budget uit het BBV-programma.

Resultaat

De kracht van het bmn zit in het verbinden van partijen, het brengen van kennis en inspiratie en het zoeken naar ontwikkelkansen. Zie de factsheet Werkgeversaanpak voor een overzicht van de kosten en effecten van diverse werkgeversaanpakken.

Het bmn ontwikkelde een standaard community-aanpak die breed toegepast kan worden. De aanpak kenmerkt zich door een methode waarin verschillende fases worden onderscheidden (kwalificeren, opstarten, werkend maken, werkend houden en verbreden) met verschillende instrumenten. Voorbeelden van deze instrumenten zijn een kwalificatiechecklist, belangenanalyse en een omgevingsanalyse.

De community-benadering leent zich uitstekend voor een gebiedsgerichte aanpak. Rond een gebied tref je veel stakeholders met gedeelde belangen. Doordat de aanpak gestandaardiseerd is en zich bewezen heeft in de praktijk, is succesvolle verbreding zeer kansrijk.

Aandachtspunten bij inzet elders

Niet alle community's zijn even ver in hun aanpak. Als er veel veranderingen zijn in een community (bijvoorbeeld door verhuizingen of aanleg van nieuwe wegen), komen er veel maatregelen. De community is dus het meest efficiënt als er veel verandert, omdat dan meteen de juiste mensen van alle partijen aan tafel zitten om actie te ondernemen. Als er minder verandert bij een community is de noodzaak tot samenwerking minder groot en worden er ook minder maatregelen ingezet.

Alles in de community draait om samenhang en samenwerken. Alle partijen die belang hebben bij het oplossen van een vraagstuk, zoals te hoge parkeerdruk of dichtslibbende toegangswegen, moeten er ook écht samen mee aan de slag willen.

De communitymanager is bij een community-opzet erg belangrijk. Een enthousiaste en aanjagende communitymanager zorgt ervoor dat de groep regelmatig bij elkaar komt, kennis en ervaringen uitwisselt en energie krijgt van de sessies, zodat zij ook zelf aan de slag willen met maatregelen.