Praktijkvoorbeeld Webpagina voor bedrijven

Voor de werkzaamheden aan de A12 tussen knooppunt Grijsoord en Ede-Wageningen ontwikkelde marktpartij VID (nu rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl) een webpagina met daarop de volgende actuele (reis)informatie:

 • verkeersdrukte op A- en N-wegen in de omgeving van de wegwerkzaamheden, visueel weergegeven
 • vertragingstijden op de (omleidings)routes via deze wegen, inclusief reistijdvergelijking via twee routes
 • feiten over de wegwerkzaamheden inclusief live webcambeelden

De webpagina gaf roulerende beelden met bovenstaande informatie en was specifiek bedoeld voor gebruik door bedrijfsleven (en publiekstrekkende locaties) in de omgeving van de werkzaamheden. Deze bedrijven konden de webpagina zelf instellen, bij voorkeur op een tv-scherm. De informatie was dan zichtbaar voor bijvoorbeeld werknemers, klanten of bezoekers. Voor hen was doorklikken of een persoonlijk reisadvies niet mogelijk. De maatregel maakte onderdeel uit van een bredere communicatietoolbox en is specifiek ingezet tijdens de volgende hindermomenten:

 • twee keer zes weken 90 km/uur fasering met versmalde rijstroken en vluchtstrookonttrekking (najaar 2015)
 • twee weekendafsluitingen waarbij de A12 in één richting was afgesloten (voorjaar 2016)

Aanleiding en doel

De A12, tussen knooppunt Grijsoord en Ede-Wageningen, is in beide richtingen verbreed van twee naar drie rijstroken. Omdat hinder werd verwacht in de ochtend- en avondspits, is het bedrijfsleven in de omgeving vooraf goed geïnformeerd. Ook is het project met bedrijven in gesprek gegaan over maatregelen die zij zelf konden treffen om de hinder voor werknemers en bezoekers te beperken.

Bedrijven gaven aan hun werknemers en bezoekers op een laagdrempelige manier te willen informeren over de verkeersdrukte op de A12 en het onderliggend wegennet (bijvoorbeeld snelste route naar Arnhem). Met deze toepassing is hierin voorzien. De gevraagde informatie kon worden getoond op bijvoorbeeld tv-schermen in de lobby of op het intranet van het bedrijf. Voor een tweetal weekendafsluitingen in 2016 is de webpagina vervolgens aangepast en voorzien van informatie met de actuele vertragingstijd op de (grootschalige) omleidingsroutes, inclusief live webcambeelden.

Het belangrijkste doel van de maatregel was het verhogen van de acceptatie voor de afsluiting bij het bedrijfsleven door voor én tijdens de afsluiting de bedrijven te voorzien van actuele en juiste reisinformatie.

Bereik en effect

Het belangrijkste doel, creëren van draagvlak bij het bedrijfsleven voor de werkzaamheden aan de A12, is gehaald. Er is geen negatieve publiciteit geweest over de noodzaak voor de werkzaamheden en/of de hinder. De actieve benadering van het bedrijfsleven, het luisteren naar de wensen en het voorzien van de direct bruikbare (communicatie)middelen zijn hoog gewaardeerd door het bedrijfsleven, zo blijkt uit een evaluatie. De webpagina met actuele reisinformatie heeft hier zeker aan bijgedragen.

Aandachtspunten

 • Betrouwbare verkeersdata als uitgangspunt: de geboden reisinformatie moet altijd correct zijn, anders haken gebruikers snel af. De VID kreeg voor de ontwikkeling van deze maatregel al opdracht om belangrijke routes rond de wegwerkzaamheden op het onderliggende wegennet te voorzien van bluetooth-inwinning voor monitoring en verkeersmanagement. Daardoor was de data-winning al van voldoende kwaliteit en bleven de kosten voor de maatregel beperkt.
 • Focus op bedrijfsleven: de webpagina is ontwikkeld voor het tonen van de informatie door de bedrijven. Dit is in alle communicatie benadrukt, doorklikken of een persoonlijk reisadvies was niet mogelijk. De url naar de webpagina is verder ook niet gecommuniceerd onder het publiek. De belangrijkste redenen hiervoor waren:
  • De webpagina is specifiek ontwikkeld naar aanleiding van de sterke wens van het bedrijfsleven in de regio.
  • ‘Keep it simple’ (en betaalbaar).
  • Eenduidige publiekscommunicatie: voor het algemene publiek zijn bij deze werkzaamheden de reguliere kanalen ingezet:
  - VanAnaarBeter en rijkswaterstaat.nl voor informatie over de wegwerkzaamheden.
  - Actuele verkeersinformatie via de serviceproviders.
 • Houd bij de inzet van live camerabeelden rekening met incidenten: maak vooraf afspraken met de serviceprovider over het eventueel aan kunnen passen van de webpagina of uit kunnen schakelen van de webcam bij eventuele calamiteiten of incidenten op of rond het werkvak.
 • Tijdige communicatie: voor een succesvolle implementatie is het noodzakelijk de werkende webpagina met correcte informatie minimaal 3 of 4 weken voor de start van de werkzaamheden richting de bedrijven te communiceren. Betrek communicatieadviseurs tijdig bij de ontwikkeling en voorkom zo dat de doelgroep te laat wordt bereikt.
 • Inzet mobiele displays: Burgers’ Zoo was één van de belangrijke omgevingspartijen bij het project, maar had geen tv-scherm op een geschikte locatie beschikbaar. Tijdens de weekendafsluiting richting Arnhem is een tijdelijk display in de dierentuin geplaatst. Hiermee konden bezoekers bij drukte op de uitvalswegen ervoor kiezen nog wat langer te blijven.
 • Website versus tekstkarren: het project gebruikte ook tekstkarren met daarop de actuele reistijden. Inzet van tekstkarren in de bebouwde kom is veelal lastig vanwege (nachtelijke) geluidsoverlast van de ingebouwde dieselaggregaten. Doordat veel bedrijven op de Campus in Wageningen  de webpagina gebruikten, kon een geplande tekstkar in bewoond gebied vervallen.
 • Zie ook het praktijkvoorbeeld Narrowcastingschermen ingezet bij Schiphol, Amsterdam, Almere (SAA): de inzet van de webpagina zoals beschreven in dit praktijkvoorbeeld lijkt op de inzet van de narrowcastingschermen bij de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), ook gefaciliteerd door de VID. De in dit praktijkvoorbeeld beschreven maatregel kan worden gezien als een doorontwikkeling van de techniek zoals bij SAA ingezet. Belangrijke verschillen zijn:
  - Bij de SAA-schermen ging het om multimodale informatie. Bij de inzet van de webpagina uit dit praktijkvoorbeeld ging het alleen om actuele reistijden voor de auto.
  - Bij SAA ging het echt om reisinformatie op schermen. Bij de maatregel uit dit praktijkvoorbeeld gaat het om een roulerende webpagina die in principe ook op andere devices getoond kon worden.

Maatregel breder inzetbaar?

Zeker. Voor relatief weinig geld krijgt een project veel draagvlak bij het bedrijfsleven terug. Wel is het belangrijk te vermelden dat een dergelijke maatregel nooit op zichzelf staat. Bij het project A12 Grijsoord en Ede-Wageningen maakte de webpagina onderdeel uit van de communicatie-toolbox en zijn ook andere verkeers- en mobiliteitsmanagementmaatregelen ingezet zoals in-app notificaties (zie daarvoor de factsheet In-app notificaties en het praktijkvoorbeeld In-app notificaties ingezet bij Schiphol, Amsterdam, Almere (SAA)). Ook is de maatregel op het nadrukkelijke verzoek van de omgeving ontwikkeld en dus maatwerk geweest.