Internationale samenwerking in het Zero Emission Vehicles Policy Lab

China, Amerika en Nederland richtten het China ZEV Policy lab op om de samenwerking met China op het gebied van zero emissie voertuigenbeleid te versterken, zowel batterij-elektrisch en brandstofcel. De doelstelling van het policy lab is het verkennen van beleidssamenwerking met China met als doel om de transitie naar zero emissie voertuigen te versnellen.

The policy lab richt zich op twee activiteiten: beleidsuitwisseling tussen de drie overheden en beleidsonderzoek en publicaties.

Beleidsuitwisseling tussen overheden

In januari 2019 stelden de leden van het policy lab het werkplan voor 2019 vast. Tijdens een werkbezoek aan Shenzhen (China) presenteerde men het Nederlandse beleid voor zero emissie voertuigen (ZEV) op de conferentie EV100. Daarnaast hield men kennismakingsgesprekken met relevante ministeries.

Open en slimme laadinfra

In april 2019 verkennen de leden van het policy lab de mogelijkheden voor een living lab in China. Verder bespreekt men beleidsopties voor het implementeren van open en slimme laadinfra.

Duurzame energiedragers in mobiliteit

In oktober 2019 richten de leden van het policy lab zich op beleid over het bufferen van duurzaam opgewekte energie in batterijen en waterstof om zo de mismatch in tijd en plaats op te vangen.

Electrified bus and taxi fleet in Shenzhen

Volledig elektrische bus- en taxivloot in Shenzhen

Beleidsonderzoek en publicaties

Naar aanleiding van het werkbezoek aan Shenzen in januari 2019 zijn de volgende blogs over de beleidsuitwisseling met China gepubliceerd. Verder is het voornemen om een case study uit te voeren over de beleidseffectiviteit van ZEV in koplopersteden in de drie deelnemende continenten.

Ook keek de Nederlandse delegatie met een aantal bedrijven naar mogelijkheden om ook de economische kansen op het gebied van zero emissie voertuigen voor Nederlandse bedrijven te vergroten met de uitvoering van het ZEV Policy Lab.

International Zero Emission Vehicle Alliance (iZEVA)

In het kader van de International Zero Emission Vehicle Alliance (iZEVA) werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met 15 andere overheden samen om de grootschalige uitrol van zero emissie voertuigen te faciliteren en versnellen. Rijkswaterstaat voert namens IenW het ZEV policy lab uit.

Binnen het ZEV Policy lab werkt Rijkswaterstaat intensief samen met het China Automotive Technology and Research Centre en de University of California Davis om haar internationale koplopersrol rondom ZEV verder te bestendigen. De basis van het China Policy lab is gelegd door ondertekening van een Memorandum of Understanding (MOU) (pdf, 296 kB) tijdens de Global Climate Action Summit in september 2018. De drie deelnemende partijen tekenden de MOU in aanwezigheid van Staatssecretaris van IenW Stientje van Veldhoven, Governor Brown van California en Minister Xie Zhenhua van China.

Klimaatverandering

Deze internationale samenwerking past in het Nederlandse beleid voor de energietransitie en binnen de afspraken van het concept Klimaatakkoord. China, Californië en Nederland erkennen de noodzaak om broeikasgasemissies in de transportsector te reduceren om zo verdere klimaatverandering te voorkomen. Zij ontwikkelen innovatief beleid. Door het gebruik van ZEV internationaal te promoten, kan de alliantie de vraag van de eindgebruiker versnellen waardoor de kosten van ZEV zullen verlagen en er een grotere variëteit aan ZEV beschikbaar komen voor de consument.