Beleid

Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, gezondheid, leefmilieu en klimaat. Hierbij zijn de sectoren milieu, economie en verkeer nauw betrokken. Integraal beleid is dan ook onmisbaar.

foto: Martijn Beekman

Beleid dat gericht is op een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid, dat bijdraagt aan het bereiken van klimaatdoelen en dat erkent dat mobiliteit afhankelijk is van energie die steeds schaarser en kostbaarder wordt. Op de websites klimaatakkoord.nl en klimaatakkoord.nl/mobiliteit is meer informatie te vinden over de beleidsdoelstellingen.

Samenwerking

Om dit beleid handen en voeten te geven, werkt Rijkswaterstaat volop samen met medeoverheden, met kennisinstellingen en met marktpartijen. De kennis en expertise van u als samenwerkingspartner is daarbij hard nodig.  Want duurzame mobiliteit is een complex thema met veel verschillende aspecten. Het gaat over ander reisgedrag, over duurzame brandstoffen, over energiebesparing, minder milieu- en geluidshinder en over een gezonde leefomgeving.

Alle soorten vervoer en alle modaliteiten

Duurzame mobiliteit heeft bovendien betrekking op alle soorten vervoer: personenvervoer en goederenvervoer over water én spoor, en op alle modaliteiten: lopen, fietsen en het openbaar vervoer. Om u te inspireren en om u een beeld te geven van beleidsthema’s waar u eventueel bij kunt aanhaken, geven wij op deze webpagina’s de bredere (beleids)context van het thema duurzame mobiliteit. Zo weet u over welke onderwerpen en voor welke samenwerkingsvragen u ons kunt benaderen.


Waar kunnen wij u mee helpen?

Wilt u innoveren, duurzamer ondernemen, of heeft u een kennisvraag? Rijkswaterstaat ondersteunt lagere overheden, ondernemers en kennisinstellingen daarbij. Door jarenlange ervaring in de vertaling van beleid naar uitvoering is Rijkswaterstaat dé schakel tussen beleid, kennis en netwerken.