Beleidskaders duurzaamheid

Duurzame mobiliteit gaat verder dan de reductie van de CO2-uitstoot. Rijkswaterstaat wil bijdragen op verschillende terreinen en meerdere duurzaamheidsaspecten. Denk bijvoorbeeld aan schone lucht en de aanpak van stikstof. Hiervoor zijn in Nederland beleidskaders vastgesteld.

Wat zijn de belangrijkste afspraken?

  • Schone Lucht Akkoord (SLA): wil de luchtkwaliteit in Nederland permanent verbeteren. Rijksoverheid, provincies en gemeenten streven naar een gezondheidswinst van minstens 50% in 2030, ten opzichte van 2016. Het SLA richt zich met name op vermindering van fijnstof (PM10 en PM5), en stikstofdioxide. De maatregelen leiden ook tot een afname van roet en ultrafijnstof.
  • Omgevingswet: bundelt alle 26 wetten en vele regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Een van de maatschappelijk doelen van de wet is een gezonde fysieke leefomgeving. Gemeenten kunnen in het omgevingsplan eigen (decentrale) omgevingswaarden stellen voor gezondheid, externe veiligheid, geluid en luchtkwaliteit.
  • Aanpak stikstof: een groot pakket maatregelen van Rijksoverheid, provincies en sectoren om de natuur sterker te maken en de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Te veel stikstof heeft negatieve gevolgen voor de natuur en onze gezondheid. De sector verkeer en vervoer draagt in Nederland ongeveer 11% bij aan de gemiddelde stikstofneerslag. Naast de landelijke aanpak, zijn er Europese afspraken gemaakt over reductie van de uitstoot.
  • Nationaal Preventieakkoord: wil roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik terugdringen. Onderdeel van het akkoord zijn afspraken om wandelen en fietsgebruik te stimuleren. De Fietsersbond en Wandelnet stimuleren gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer. Gemeenten werken met lokale partijen aan realisatie van gezonde buurten, zodat kinderen veilig naar school kunnen lopen of fietsen.

Contact

Heb je een vraag over duurzame mobiliteit? Of wil je meedenken? Neem dan contact op met het team Duurzame Mobiliteit. We denken graag mee.