Internationaal beleid

Het tegengaan van klimaatverandering is een internationale opgave, die op veel meer terreinen speelt dan verkeer en vervoer. Binnen de EU zijn verschillende beleidskaders geschetst om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen.

Wat zijn de belangrijkste afspraken?

  • Europese Green Deal: ambitieus plan van de Europese Commissie dat de Europese Unie omvormt tot moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie. De Green Deal focust op het koolstofvrij maken van de energiesector, renovatie van gebouwen om de energierekening en het energieverbruik te verlagen, ondersteuning van bedrijven bij duurzame innovaties en stimuleren van schonere, goedkopere en gezondere vormen van vervoer. De Europese Commissie werkt aan een klimaatwet om de politieke belofte om te zetten in wettelijke verplichtingen.
  • Renewable Energy Directive (REDII): stimuleert lidstaten om het aandeel duurzame brandstof te vergroten. In 2030 moet in lidstaten minstens 14% van alle gebruikte energie door weg- en treinverkeer hernieuwbaar zijn. Dit kan onder andere door het bijmengen in bestaande fossiele brandstoffen en de inzet van duurzaam opgewekte elektriciteit of waterstof.
  • Alternative Fuel Infrastructure Directive (AFID): wil infrastructuur voor duurzame brandstof verbeteren. Het gebrek daaraan staat snellere acceptatie en omarming van die alternatieven in de weg. De AFID zet lidstaten aan om de tank- en laadinfrastructuur voor duurzame alternatieven op orde te hebben. De minimumeisen hiervoor zijn per lidstaat vastgesteld. In de Green Deal wil de Europese Commissie dit omzetten in een wettelijke verplichting.
  • Clean Vehicle Directive (CVD): verplicht overheden van lidstaten om hun wagenpark te verduurzamen via inkoop. Voor Nederland betekent dit dat vanaf 1 augustus 2021 38,5% van de ingekochte auto’s en busjes, 10% van de vrachtwagens en 45% van de bussen ‘schoon’ moet zijn. In de loop der jaren stijgen deze percentages en de eisen waar een ‘schoon voertuig’ aan moet voldoen.

Contact

Heb je een vraag over duurzame mobiliteit? Of wil je meedenken? Neem dan contact op met het team Duurzame Mobiliteit. We denken graag mee.