Klimaatakkoord

Eind juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Doel is dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot dan in 1990.

Wat zijn de hoofdlijnen?

Het Nederlandse klimaatbeleid heeft drie hoofdlijnen:

  • samenwerken: met andere landen, binnen Nederland met andere overheden, en met het bedrijfsleven
  • aanpassen aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie)
  • beperken van klimaatverandering (klimaatmitigatie) door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen

De ambitie voor mobiliteit is: zorgeloze mobiliteit voor alles en iedereen in 2050. Voor de sector zijn de volgende doelstellingen vastgelegd:

  • in 2030 een maximale CO2-uitstoot van 25 Mton, 49% minder dan in 1990
  • in 2050 minimaal 95% minder CO2-uitstoot dan in 1990

Contact

Heb je een vraag over duurzame mobiliteit? Of wil je meedenken? Neem dan contact op met het team Duurzame Mobiliteit. We denken graag mee.