Factsheet Pre-trip: websites en andere (eigen) kanalen

Rijkswaterstaat heeft diverse eigen kanalen en kanalen van partners om informatie over wegwerkzaamheden te delen. Ruim 30% van de weggebruikers gebruikt het liefste een website om geïnformeerd te worden over wegwerkzaamheden en daarmee gepaarde verkeershinder (Motivaction 2020).

Daarbij is het op een website mogelijk de weggebruiker beter en uitgebreider te informeren, dan in de enkele seconden dat de weggebruiker een bord, tekstkar of DRIP passeert.

Figuur 1: Manieren waarop weggebruikers het liefst geïnformeerd worden over wegwerkzaamheden

Websites Rijkswaterstaat

Op vanAnaarBeter.nl staat informatie over de wegwerkzaamheden aan rijkswegen en over de verwachte verkeershinder op die wegen. Ook staan op deze site de omleidingsroutes aangeven. Vanaf vanAnaarBeter.nl kan voor aanvullende informatie over de grootste wegwerkzaamheden verwezen worden naar een projectenpagina op de Rijkswaterstaat-website of een aparte projectwebsite.

Op vanAnaarBeter.nl kan een bezoeker ook controleren of er op zijn of haar route wegwerkzaamheden zijn gepland. Daarvoor wordt doorgelinkt naar de hinderwidget van rwsverkeersinfo.nl waarin alle werkzaamheden op wegen van Rijkswaterstaat worden getoond. De informatie op rwsverkeersinfo.nl komt uit SPIN, het plan- en registratiesysteem voor wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat.

Op de website van rwsverkeersinfo.nl is daarnaast ook de actuele verkeers- en file-informatie en verkeerverwachting te vinden. Verder worden er relevante berichten over actuele hinder en over grote werkzaamheden die veel hinder veroorzaken gepubliceerd en zijn er onder andere video’s en podcasts te bekijken en te beluisteren. Deze worden in-huis vanuit het Verkeerscentrum Nederland van Rijkswaterstaat gemaakt door communicatiemedewerkers van Verkeer- en Watermanagement. In deze producties wordt ook aandacht besteed aan belangrijke wegwerkzaamheden en andere verkeersverstoringen.

Bij grote projecten wordt een projectenpagina op de website rijkswaterstaat.nl ingezet om onder andere omwonenden en weggebruikers te informeren over het project. Veelal kent de projectwebsite een vaste structuur met de volgende onderdelen:

  • doelen en resultaten
  • hinder en maatregelen
  • planning en aanpak
  • nieuws

Dit biedt de mogelijkheid om naast de korte feitelijke informatie over de geplande wegwerkzaamheden ook een toelichting te geven op de verschillende bouwfases en verkeersfaseringen, de verwachte verkeershinder en de maatregelen.

Projectwebsite

Bij grote en langdurige projecten wordt soms gekozen om een separate projectwebsite buiten het domein van Rijkswaterstaat te maken. Hier worden dan bijvoorbeeld toelichtende video’s, time-lapse video’s of 360 graden beelden van de wegwerkzaamheden op de website getoond om de weggebruiker achtergrondinformatie over de wegwerkzaamheden en de voortgang te tonen. Hiervoor kan ook worden gekozen als het project een samenwerking van meerdere wegbeheerders betreft. Bezoekers kunnen op deze projectwebsites ook worden geïnformeerd over mobiliteitsalternatieven.

Portal van regionale samenwerkingen

In diverse regio’s is er vanuit de samenwerkende wegbeheerders één regionaal portaal met actuele informatie over geplande wegwerkzaamheden en hinderbeperkende maatregelen. De invulling (en vermoedelijk het bereik) hiervan verschilt per regio. Zo biedt A12 Slim Onderweg onder andere een verkeersverwachting en biedt het de mogelijkheid om een drukte alert (SMS-bericht) te ontvangen bij verwachte drukte.

Websites en kanalen van andere partijen

Naast de eigen kanalen om weggebruikers te bereiken, kan ook actief gebruik worden gemaakt van de websites van bijvoorbeeld de ANWB en belangenorganisaties om de informatie over wegwerkzaamheden onder de aandacht te brengen.

Twitter

Vanuit Verkeerscentrum Nederland van Rijkswaterstaat informeren communicatiemedewerkers van Verkeer- en Watermanagement weggebruikers via Twitter @rwsverkeersinfo over actuele verstoringen. Dit account heeft meer dan 120.000 volgers, waaronder ook diverse media, waardoor relevante berichten veelal snel worden overgenomen.

Vooraankondigingen voor ingrijpende verkeersmaatregelen en achtergrondinformatie over projecten wordt veelal via het Twitter account van het regionaal organisatieonderdeel of het corporate account @Rijkswaterstaat verzonden.

Inmiddels is het mogelijk om (actuele) twitterberichten ook als advertentie door te plaatsten op de websites van het Mediahuis (dit heet Elastic Social). Daarbij kan op meerdere criteria, waaronder het gebied, worden bepaald aan welke gebruikers een dergelijke advertentie wordt getoond. Zie ook de factsheet Online- en socialmediacampagnes).

Figuur 2: Combinatie van Twitter-bericht en Elastic Social advertentie

0800-8002

Rijkswaterstaat is voor burgers en weggebruikers via het telefoonnummer 0800-8002 bereikbaar. Om de meeste vragen van bellers naar 0800-8002 direct te kunnen beantwoorden is het van belang dat projecten vooraf een goede lijst met te verwachten vragen en meest gestelde vragen en antwoorden opstellen (Q&A) en deze gedurende het project ook actualiseren. Onder meer de hoeveelheid hinder, de aard van de werkzaamheden en het waarom, hoe en wat worden in de Q&A verwerkt. De communicatieadviseur van het project in samenwerking met de omgevingsmanager en de communicatieregisseur van de regio stellen de Q&A en andere communicatiemiddelen op. Bij politiek-bestuurlijke vraagstukken wordt ook de Bestuursstaf van Rijkswaterstaat betrokken.

Op werkdagen is dit telefoonnummer (anno 2022) bereikbaar tussen 07.00 en 20.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen is Rijkswaterstaat op dit nummer bereikbaar tussen 10.00-18.30 uur.

Bereikbaarheidseffecten

De bereikbaarheidseffecten van een website zijn niet direct te kwantificeren in impact op de hinderopgave. Veel belangrijker is dat deze maatregelen, gedeeltelijk als onderdeel van de basismaatregelen in de Hinderaanpak, een randvoorwaarde zijn om vanuit Rijkswaterstaat informatie aan te bieden aan de weggebruiker voordat deze op pad gaat.

Wel zijn er veelal cijfers beschikbaar over het bezoek van websites of klantinteracties. Van de website (inmiddels uit de lucht) van de www.denieuwen200.nl is bekend dat de homepage ruim 95.000 keer is bezocht en in totaal 380.000 paginabezoekers opleverde. Maar op de Ways2go-website (van Zuid-Holland Bereikbaar) is de projectpagina over de afsluiting van de Wantijbrug slechts 3.960 keer bezocht.

Effecten lange termijn

De websites hebben primair een kortetermijndoel om de weggebruiker te informeren over de hinder die op korte termijn te verwachten is. Daarbij is er geen direct langetermijneffect.

Duurzaamheidseffecten

Zowel vanAnaarBeter.nl als diverse projectwebsites verwijzen naar de reisalternatieven. Maar veelal zijn de websites ondersteunend aan een bredere werknemers-, werkgevers- of bezoekersaanpak. Daarmee dragen de websites indirect bij aan de bekendheid van de alternatieven. Maar de directe effecten zijn niet te kwantificeren.

Variabelen die van invloed zijn op effecten

  • Belangrijk is dat er traffic gegenereerd wordt naar een website. Zeker voor een externe projectensite is dit belangrijk, omdat anders voor niemand duidelijk is dat die er is. Bekendheid wordt verkregen door links en advertenties te plaatsen op andere websites of in zoekmachines. Zorg ook voor de juiste verwijzingen tussen de projectsite en rijkswaterstaat.nl zodat alle middelen als een ecosysteem werken.
  • Een website wordt vaker geraadpleegd als deze actueel is en de laatste informatie bevat over wegafsluitingen en planningen. Hou de website dus actueel.
  • Het toevoegen van een mobiliteitsportal aan een website die weggebruikers helpt bij het maken van slimme reis- en routekeuzes trekt meer bezoekers naar een website.

Kosten

De kosten voor veel van deze middelen zijn beperkt en bestaan hoofdzakelijk uit de kosten voor de inzet van de communicatieadviseur en eventuele producties zoals video’s.

Voor projecten is het plaatsen van informatie op vanAnaarBeter.nl en rwsverkeersinfo.nl gratis. Eventuele middelen worden in house gemaakt. Wel moet projectinformatie aangeleverd worden, wat tijd kost.

Geraadpleegde bronnen

Minder Hinder, Onderzoek naar de beleving van hinder bij wegwerkzaamheden (Motivaction, 3 december 2020)

Contactpersoon/meer informatie

Neem contact op met het adviesteam Slim Reizen.