Factsheet Kleine infrastructurele maatregelen

Wegwerkzaamheden, en in het bijzonder wegafsluitingen, hebben andere verkeersstromen op netwerkniveau tot gevolg, waarbij ook nieuwe (potentiële) knelpunten ontstaan. Veelal kunnen relatief kleine infrastructurele maatregelen een grote bijdrage leveren aan het wegnemen van deze knelpunten.

Hierbij kunt u denken aan het verhogen van de capaciteit van een verbindingsweg door de vluchtstrook geschikt te maken voor (al dan niet tijdelijke) inzet als extra rijstrook, het realiseren van een nieuwe verbindingsboog of het realiseren van een bypass of doelgroepenafrit voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer.

Voorbeelden van kleine infrastructurele maatregelen op het onderliggend wegennet zijn het verlengen of uitbreiden van het aantal opstelstroken bij verkeerslichten, het realiseren van een conflictvrije by-pass of het geschikt maken van een alternatieve route op het onderliggend wegennet voor grote verkeersstromen of als alternatieve route voor het openbaar vervoer.

Bereikbaarheidseffecten

De bereikbaarheidseffecten zijn sterk afhankelijk van de locatie, het verkeersaanbod en de netwerkeffecten (terugslag of 'blocking back'-effect) van files wanneer een maatregel niet genomen zou worden.

Daarbij kan een maatregel een strikte randvoorwaarde zijn om op netwerkniveau alle gewenste verkeersstromen (richtingen) te kunnen faciliteren wanneer (bijvoorbeeld vanuit Slim Bouwen/Faseren) bepaalde relaties in een knooppunt of kruispunt of toe- of afrit tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Terwijl in een andere situatie de kleine infrastructurele maatregel primair het doel heeft om de verkeershinder op de omleidingsroute te mitigeren, en daarmee sluipverkeer op het onderliggend wegennet te voorkomen.

Effecten lange termijn

Bij de effectinschatting van een kleine infrastructurele maatregel is het zinvol om de maatregel in breder perspectief te beoordelen. Biedt de maatregel op de lange termijn ook voordelen, bijvoorbeeld bij de inzet bij calamiteiten (robuust netwerk), toekomstige werkzaamheden of vanwege een veranderend verkeersaanbod vanwege gebieds- en woningbouwontwikkeling.

Wordt een kleine infrastructurele maatregel op het onderliggend wegennet mede genomen vanwege de meerwaarde op de lange termijn, onderzoek dan ook de mogelijkheden voor cofinanciering.

Variabelen die van invloed zijn op effecten

Er zijn verschillende variabelen denkbaar die invloed kunnen hebben op de effecten:

  • ligging in het netwerk
  • bredere meerwaarde (onmogelijke fasering mogelijk maken) binnen het project
  • meerwaarde na het project

Kosten

De kosten voor kleine infrastructurele maatregelen zijn €20.000 tot
€5 miljoen en sterk afhankelijk van de maatregel en lokale situatie: inpassing, grondgesteldheid, enzovoort.

Aandachtspunten

Voor de realisatie van kleine infrastructurele maatregelen gelden de volgende aandachtspunten:

  • Houd rekening met de planologische en juridische inpassing (noodzaak tracé of Wegaanpassingsbesluit, Bestemmingsplanwijziging, Verkeersbesluit, stikstof, enzovoort)
  • De inpassing van een kleine infrastructurele maatregel volgens reguliere richtlijnen kan vanwege de beschikbare ruimte en planologische beperkingen niet mogelijk of sterk kostenverhogend zijn. De haalbaarheidstoets en het eventuele ontwerp voor een (tijdelijke) kleine infrastructurele maatregel vraagt veelal om maatwerk en vergt veel afstemming.
  • Een infrastructurele maatregel kan wenselijk zijn voor de doorstroming of bereikbaarheid van gebieden, maar vraagt een integrale afweging waarbij onder andere een toets op de verkeersveiligheid plaatsvindt.

Geraadpleegde bronnen

Geen

Contactpersoon/meer informatie

Neem contact op met het adviesteam Slim Reizen.