Handreiking voor overheden

Overheden initiëren op diverse schaalniveaus initiatieven die een bijdrage leveren aan vermindering van CO2-uitstoot. De Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit beschrijft hoe gemeenten, provincies en waterschappen via maatregelen in de sector verkeer en vervoer een bijdrage kunnen leveren aan CO2-reductie.

Wat is de Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit?

De Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit maakt voor gemeenten, provincies en waterschappen inzichtelijk hoe zij mobiliteitsbeleid kunnen inzetten om bij te dragen aan CO2-reductie. De handreiking beschrijft hoe overheden kunnen aanhaken op beleid van hogere schaalniveaus, welke stappen ze moeten zetten voor succesvol beleid en wat mogelijke stakeholders zijn. Ook toont de handreiking welke kansrijke maatregelen elders zijn ingezet.

Hoe kan ik deze handreiking inzetten?

De handreiking biedt handvatten voor de vormgeving van een duurzaam mobiliteitsbeleid. De publicatie gaat onder meer in op landelijke en Europese beleidskaders en het interne proces. Ook krijg je volop inzicht in mogelijke maatregelen voor verduurzaming van het lokale of provinciale mobiliteitsbeleid.


Contact

Heb je een vraag over duurzame mobiliteit? Of wil je meedenken? Neem dan contact op met het team Duurzame Mobiliteit. We denken graag mee.