Vervolgstudies naar laadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen

Om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, komen er steeds meer elektrische voertuigen, zowel voor vracht- als personenvervoer. Deze moeten allemaal kunnen laden, ook langs het hoofdwegennet. Op bestaande verzorgingsplaatsen is onvoldoende ruimte om aan de verwachte vraag in 2030 te voldoen. Ook de netcapaciteit moet mee ontwikkelen met de toekomstige vraag. Rijkswaterstaat onderzocht daarom in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) mogelijke oplossingen voor deze problemen.

De drie onderzoeken gaan verder in op een eerdere studie naar laadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen. IenW neemt de conclusies en adviezen uit deze onderzoeken mee en weegt deze (mede) af in het traject voor nieuw voorzieningenbeleid (“Verzorgingsplaats van de Toekomst”).

Toekomstbestendige netcapaciteit

In de verkenning ‘Stopcontact op land: als niets doen tot ongewenste effecten leidt…’ is gekeken hoe toekomstbestendige netcapaciteit gerealiseerd zou kunnen worden door het uitvoeren van een mogelijk leer- en pilotprogramma voor een ‘stopcontact op land’ ofwel ‘energy hub op de verzorgingsplaats’.

Juridische implicaties energy hub verzorgingsplaats

Het maken van een energy hub op de verzorgingsplaats heeft mogelijk ook juridische implicaties. In de notitie 'Met recht bijdragen aan duurzame mobiliteit: een juridische verkenning ten behoeve van de realisatie van voldoende snellaadpunten op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen' zijn deze implicaties onderzocht. Daarbij is gekeken naar een energy hub in de vorm van een installatie, maar ook als een gesloten distributiesysteem.

Figuur Overzicht reguliere situatie op het net en de verschillende juridische varianten_Berenschot 2022
Figuur: overzicht van de reguliere situatie op het net en de verschillende juridische varianten [uit Berenschot 2022]

Efficiënter gebruik van ruimte

In het rapport 'Snelladen op verzorgingsplaatsen: verkenning naar inpassing en mogelijk dubbelgebruik van snellaadlocaties op Rijkswaterstaat verzorgingsplaatsen' is gekeken naar de mogelijkheden om de fysieke ruimte efficiënter te gebruiken door parkeren en laden op verzorgingsplaatsen optioneel te combineren.

Achtergrond

In de Europese richtlijn voor alternatieve brandstoffen infrastructuur (AFID), moeten lidstaten een plan hebben voor de uitrol van onder andere laadinfrastructuur. In het voorstel van de Europese Commissie van juli 2021 voor deze herziening (AFIR) staan ook bindende doelstellingen.

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur wordt gekeken naar alle benodigde laadinfra voor Nederland. Snelladers op verzorgingsplaatsen zijn hier een onderdeel van.

In 2019 bracht TNO in opdracht van IenW, de benodigde tank- en laad infrastructuur voor 2030 langs het hoofdwegennet in kaart op basis van de ambities uit het Klimaatakkoord.

Begin 2020 keek Qirion in opdracht van Rijkswaterstaat naar de combinatie van opwek en afname voor drie verzorgingsplaatsen.

In 2021 liet Rijkswaterstaat een uitgebreide studie uitvoeren naar laadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen. Deze drie nieuwe studies zijn een vervolg hierop.