Bijlage Methodiek

Het rapport Techniekontwikkeling van de Routeradar Innovatiemonitor schetst per voer-, vaar- of werktuig en brandstofspoor de voornaamste ontwikkelingen van de stand der techniek. Dit deel focust uitsluitend op de belangrijkste ontwikkelingen en pretendeert niet een volledig beeld te geven. De focus is hier nationaal en (vooral) internationaal.

De behandelde velden zijn:

  • Techniekontwikkeling van energiedragers (productie- en distributie);
  • Techniekontwikkeling van infrastructuur (bevoorrading: tanken, vullen, laden);
  • Techniekontwikkeling van vervoermiddelen (modaliteit-breed).

De behandelde brandstoffen zijn:

  • Conventioneel (benzine, diesel, LPG);
  • Elektrisch (met name accu-elektrisch);
  • Waterstof (met name brandstofcel-elektrisch);
  • Gasvormig (met name (bio-)CNG en (bio-)LNG);
  • Hoge-mix vloeibare biobrandstoffen (met name FAME en HVO).

Het resulterende overzicht van lopende R&D-inspanningen dient om de lezer een globale indruk te geven van toekomstige marktontwikkelingen/-trends en mogelijk te verwachten prestaties (bijvoorbeeld efficiency, kosten, technologische stand) van verschillende hernieuwbare energiedragers. Dit kan de lezer helpen om een beeld te vormen voor de toekomstverwachtingen van de diverse energiedragers.