Elektrisch

De volgende observaties zijn te maken ten aanzien van (semi-)publieke elektrische laadpunten (RVO, 2022):

  • Het aantal laadpunten voor wegvervoer stijgt snel. Sinds 2016 is het aantal (semi)publieke laadpunten meer dan verdrievoudigd (van circa 27.000 naar ruim 85.000 eind 2021); Afgelopen jaar zijn er circa 20.000 laadpunten bijgekomen in Nederland (RVO, 2022).
  • Het merendeel van de laadpunten heeft een aansluiting met laag vermogen (<22kW), voor nieuwe laadpunten doorgaans 11kW. Hoog vermogen aansluitingen (boven 22kW) tellen op tot bijna 2.600 laadpunten.
  • In het Klimaatakkoord zijn geen harde doelstellingen maar alleen afgeleide streefwaarden voor het aantal laadpunten in 2030 benoemd. Wel is in het Klimaatakkoord en bij de doorrekening van de effecten steeds rekening gehouden met ongeveer 1,8 miljoen stuks. Hierin is geen onderscheid gemaakt tussen vermogensklassen. In de NAL wordt een aantal van 1.7 miljoen genoemd. Daarin wordt ervan uitgegaan dat 15% van het laden via snelladers gaat. In de Alternative Fuels Infrastructure Directive (AFID) wordt landen gevraagd een passende laadinfrastructuur te realiseren. In de Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) worden wel bindende doelstellingen voor een minimum uitrolverplichting voor infrastructuur vastgelegd.

Bovengenoemde aantallen voor laadpunten betreffen in principe alle laadpunten (personen, vracht, bus et cetera) die openbaar toegankelijk zijn en openstaan voor ‘roaming’. Het is aannemelijk dat een beperkt aantal specifieke laadpunten voor bussen en vrachtwagens niet worden meegeteld.

Onderstaande figuur toont de geografische spreiding van het aantal laadpunten in Nederland. Op het eerste oog varieert de hoeveelheid laadpunten sterk per regio. Dit is voornamelijk te verklaren door de hoeveelheid inwoners per regio en de verkeersintensiteit op het wegennet.

Figuur 4 Aantal elektrische (semi-)publieke laadpunten wegvervoer

Figuur 4: Aantal elektrische publieke laadstations wegvervoer [RVO, 2022]