Algemeen

Type partners en samenwerking

Het missieteam D+ kent een diverse samenstelling op basis van de zogenaamde triple helix:

 • bedrijfsleven
 • kennisinstellingen
 • Rijksoverheid

Over de samenwerking binnen het missieteam zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Teamleden staan open om buiten bestaande kaders te denken om zo dwarsverbanden te leggen.
 • Teamleden zijn zich bewust van hun rol en positie in de transitie en het toewerken naar het nieuwe normaal (systeemverandering). Gezamenlijk proberen we hier vanuit de innovatiekant vorm aan te geven.
 • Uitgangspunt hierbij is dat technologische ontwikkeling (Technology Readiness Level, TRL) niet zonder maatschappelijke ontwikkeling (Societal Readiness Level, SRL) kan en vice versa.
 • Teamleden zijn de verbinder naar de diverse achterbannen. Ze brengen zowel kennis als hun netwerk in.
 • De directeuren die namens een topsector in het missieteam zitten vertegenwoordigen de hele topsector. De besturen van de topsectoren hebben zich gecommitteerd aan de missie mobiliteit en zorgen ervoor dat er in het instrumentarium van de topsectoren ruimte is om onderzoeksvragen op het gebied van mobiliteit te kunnen laten landen.

De volgende dertien partners nemen deel aan het missieteam D+:

 • IenW
 • Topsector Logistiek
 • Topsector HTSM
 • Topsector Energie
 • TNO
 • RUG
 • Damen Shipyards
 • VDL
 • Ambrass
 • Heijmans
 • Stichting Lucht- en Ruimtevaart Nederland
 • NLR
 • TKI Maritiem

Aangesloten topsectoren

Het missieteam is ervan overtuigd dat de oplossingen alleen haalbaar zijn door samenwerking over sectoren heen. Daarom is het van belang om de verschillende sectoren goed aan te sluiten op de missie. De volgende zeven topsectoren en/of TKI’s zijn aangesloten:

 • HTSM
 • Energie
 • Logistiek
 • TKI Maritiem
 • TKI NLR
 • KIA Sleuteltechnologieën
 • KIA Maatschappelijk Verdienvermogen

Communicatieplan en bijeenkomsten

Er is geen apart communicatieplan voor missie D+. Wel is er een communicatiemedewerker van DuMo aangesloten. Verder wordt aangesloten bij de communicatie van de TS Energie, het Klimaatakkoord en diverse innovatieprogramma’s (zoals Innovatie-Expo).

Mede door corona zijn er in 2020 geen externe bijeenkomsten georganiseerd. Wel is er aangesloten op (digitale) bijeenkomsten, onder andere van de Nationale Batterijenstrategie en de Roadmap Automotive. Vanuit het missieprogramma is één bijeenkomst zelf georganiseerd, te weten: Innovember (november 2020). Hiervoor heeft missie D+ een maand lang bijeenkomsten over sociale innovatie georganiseerd.

Studies en rapportages

De volgende vier studies zijn uitgevoerd en opgeleverd:

 • Witte vlekken analyse systeemfouten innovatie-ecosysteem
 • Analyse nationale testfaciliteiten
 • Roadmap klimaatneutrale brandstoffen voor mobiliteit
 • Onderzoeksprogramma heavy duty laadinfra