Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) Raakvlakken Rijkswaterstaat

In maart 2021 is het ‘Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen’ (NTF op hoofdlijnen) gepubliceerd. Daarin duidden regionale overheden en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op hoofdlijnen hun gezamenlijke opgave op het gebied van fietsroutes en fietsenstallingen. Rijkswaterstaat stelde vervolgens een eerste inventarisatie op van de raakvlakken tussen het Rijkswaterstaat-areaal en de routes uit het NTF op hoofdlijnen om grip te krijgen op de omvang van de opgave die hieruit voortkomt voor Rijkswaterstaat.

In de maanden na de presentatie van het NTF op hoofdlijnen werkten de regionale overheden de plannen verder uit. In navolging daarvan updatete Rijkswaterstaat de inventarisatie van de raakvlakken. En er vond een verdiepingsslag plaats in deze inventarisatie: een verdieping naar onder andere type raakvlak/project, termijn waarop uitvoering verwacht wordt, de benodigde rol van Rijkswaterstaat daarbij en een globale kosteninschatting.

De update en verdiepingsslag vond in de eerste maanden van 2022 plaats op basis van gesprekken met en aangeleverde informatie door fietsbeleidsmedewerkers van de 12 provincies en 2 vervoerregio’s en door de Rijkswaterstaat-regiocoördinatoren.

Dit document beschrijft de resultaten van deze update en verdiepingsslag. De inventarisatie zelf met alle achterliggende informatie is opgenomen in een Excel-bestand.

Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) Raakvlakken Rijkswaterstaat