Plan van Aanpak: op weg naar een zero emissie wagenpark

Een handreiking voor de reinigingsbranche

Om het verduurzamen van het wagenpark stapsgewijs aan te pakken stelde EVConsult, in opdracht van Rijkswaterstaat, de handreiking ‘Plan van Aanpak: op weg naar een zero emissie wagenpark’ op.

Deze handreiking helpt u bij het maken van een plan dat past bij uw organisatie. De handreiking werkt stapsgewijs toe naar een voor u geschikt ingroeiplan. De handreiking start met het formuleren van uw strategie en doelen, gaat daarna in op uw vloot en de marktontwikkelingen op het vlak van ZE-voertuigen en ondersteunt u bij het maken van kosteninschattingen bij investeringen.

Uw eigen plan van aanpak biedt niet alleen een structuur voor de nodige acties in de tijd, maar is ook een middel om relevante partijen in uw organisatie te informeren en te betrekken.